Upravljanje kmetijskih gospodarstev

Cilji in kompetence

To je obsežen predmet namenjen uvajanju načel in prakse poslovnega managementa s posebnim poudarkom na področju finančnega upravljanja malih kmetijskih gospodarstev. Glavne teme študija pri predmetu vključujejo: koncepte upravljanja; razumevanja računovodskih izkazov, vrednotenje preteklega poslovalja s planiranjem; financiranje poslovanja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja ekonomike in trženja.

Vsebina

 • Uvod v upravljanje kmetij iz ekonomskega vidika (finančna poročila in analiza poslovanja)
 • Strategija: določiti cilje, napisati ustrezno strategijo, plan aktivnosti.
 • Trženje: poznavanje trga, prilagajanje trgu
 • Marketing plan: komponente marketing plana, splošne cenovne napovedne metode, kontrola marketinga.
 • Proračun: osnove za upravljanje, vloga proračuna, razvoj proračuna
 • Prodaja: osnove organizacije prodaje, različne prodajne strategije, upravljanje z prodajnimi aktivnostmi.
 • Personal in organizacija: upravljanje s človeskimi viri, organizacija posla
 • Upravljanje in finančna analiza: stroški proizvodnje, fininčna analiza, determinante aktivnosti in rentabilnosti eksploatacije.
 • Proizvodnja: prilagoditi proizvodna orodja, monitoring trajnostne proizvodnje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: * Razumevanje bistva vodenja in povezanih aktivnosti * Razumevanje značilnih težav majhnih podjetij * Razumevanje in uporaba planiranja in analiza investicij za dolgoročne investicije * Razumevanje financ, vira financ in finančnega planiranja

Značilnost predmeta je izdelava poslovnega načrta kmetije oz. malega kmetijskega gospodarstva/podjetja. Vsak študent bo moral preučiti zunanje in notranje okolje izbrane kmetije/podjetja ter vključujoče operativne in finančne problematike. Z zbranimi podatki bo vsak student izdelal strateški poslovni načrt za kmetijo (vključujoč dobiček, proračun in pretok denarja).

Temeljna literatura in viri

 • K. Olson, Farm Management: Principles and Strategies, Wiley-Blackwell, 2003 Katalog
 • Principles of agribusiness managements: James G. Beierlein, Kenneth C. Schneeberger, Donad D. Osburn, 2007 Katalog
 • ROZMAN, Črtomir, TURK, Jernej, PAŽEK, Karmen. Menedžment v kmetijstvu. 1. izd. Slovenj Gradec: Kmetijska založba, 2009. 175 str.
 • Izročki predavanj
 • Članki

Načini ocenjevanja

Opravljen seminar je pogoj za pristop k izpitu, pisni izpit (100%)

Reference nosilca

Nosilec je prof.dr. IVAN TOROŠ, je izredni profesor za področje TRŽENJE.

Njegove strokovne in znanstvene reference so razvidne iz na tej strani.