Podnebne spremembe

Cilji in kompetence

Študent se bo pri predmetu seznanil z vzroki in posledicami podnebnih sprememb, s spremenljivostjo podnebja v preteklosti, s sedanjimi podnebnimi razmerami ter trendi in projekcijami podnebnih sprememb do konca 21. stoletje. Pri opisu sedanjih, preteklih in predvidenih prihodnjih podnebnih razmer bo pozornost posvečena predvsem območju Slovenije in njene širše okolice, vključujoč Sredozemlje, Alpe in Osrednjo Evropo. Poseben poudarek bo na proučevanju odvisnosti vinarstva in vinogradništva od vremenskih in podnebnih razmer in njune spremenljivosti.
Glede na neizbežnost podnebnih sprememb se bo študent pri predmetu seznanil tudi s predvidenimi negativnimi, pozitivnimi in pogojno pozitivnimi posledicami pričakovanih podnebnih sprememb na vinarstvo in vinogradništvo. Zaradi prevladujočih negativnih posledic bo spoznal tudi, kako vinarstvo in vinogradništvo prispevata k vzrokom podnebnih sprememb in kje so na področju vinarstva in vinogradništva možnosti za blažitev podnebnih sprememb. Po drugi strani pa se bo seznanil z možnostmi prilagajanja vinarstva in vinogradništva na spremenjene podnebne razmere. Vidika blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe bosta obravnavana tudi iz širšega vidika kmetijstva in ostalih gospodarskih panog.

Študentje bodo pri predmetu razvili splošne kompetence: * poznavanja fizikalnih vzrokov in posledic procesov v ozračju * poznavanja vloge naravnih dejavnikov in človeka ter družbe pri spreminjanju podnebja * poznavanja možnosti blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence: * upravljanja z vremenskimi in podnebnimi tveganji v vinarstvu in vinogradništvu * poznavanja možnosti za blaženje podnebnih sprememb na področju vinarstva in vinogradništva * poznavanja možnosti za prilagajanje vinarstva in vinogradništva na podnebne spremembe

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovno znanje vinogradništva, vinarstva in fizike.

Vsebina

  1. Podnebni dejavniki in vzroki podnebnih sprememb
  2. Podnebna spremenljivost v preteklosti
  3. Odvisnost vinarstva in vinogradništva od podnebnih razmer
  4. Projekcije podnebnih sprememb za 21. stoletje
  5. Vpliv vinarstva in vinogradništva na podnebne spremembe
  6. Posledice podnebnih sprememb v vinarstvu in vinogradništvu
  7. Možnosti za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe
  8. Pomen ozaveščanja o podnebnih spremembah za vinarje in vinogradnike

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
vzroki za podnebne spremembe, odvisnost vinarstva in vinogradništva od podnebja in podnebnih sprememb, možnosti za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v vinarstvu in vinogradništvu

Temeljna literatura in viri

• Houghton D.D. 2002. Introduction to Climate Change: Lecture Notes for Meteorologists, WMO, Ženeva, Švica E-gradivo
• Gladstones J. 1992. Viticulture and Environment, Winettles, Adelide
• Bergant K. in sod. 2004. Spremembe podnebja in kmetijstvo v Sloveniji, ARSO, Ljubljana. Katalog E-gradivo
• IPCC. 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (Del A. Poglavje 7, Del B. Poglavje 23) E-gradivoA E-gradivoB
• Gladstone Wine, Terroir and Climate Change
• Vršič, S., Lešnik, M. 2010. Vinogradništvo. ČZP Kmečki glas, Ljubljana. Katalog
• Gradiva za predavanja – ppt predstavitve, izbrani strokovni članki, ipd.
• Moodle učilnica z e-viri

Načini ocenjevanja

Poročilo o vajah (10%), seminar (20%), pisni izpit (70%)

Reference nosilca

Dr. Klemen Bergant je pridruženi profesor ranga izredni profesor za področje meteorologije na Univerzi v Novi Gorici, kjer je dopolnilno zaposlen (20%) na Centru za raziskave atmosfere. Njegova raziskovalna področja so: regionalne podnebne spremembe, agroklimatologija, fizika ozračja ter razvoj in uporaba lidarjev. Iz navedenih področij je s soavtorji objavil več kot 30 znanstvenih člankov ter več strokovnih in poljudnih člankov. Svoje raziskovalno delo je predstavil na številnih znanstvenih in strokovnih srečanjih, v monografijah in poročilih o raziskavah. Dr. Klemen Bergant je sicer direktor Urada za meteorologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, stalni predstavnik Republike Slovenije pri Svetovni meteorološki organizaciji (WMO) in je aktivno vključen v delo skupščin in svetov evropskih meteoroloških organizacij in združenj (EUMETSAT, ECMWF, EUMETNET in ECOMET). Je tudi sodni izvedenec za meteorologijo.
Izbrana bibliografija: * GAO, Fei, STANIČ, Samo, BERGANT, Klemen, LI, Ying, LI, Songhui, HUA, Dengxin, WANG, Longlong. Application of the ultraviolet scanning elastic backscatter LiDAR for the investigation of aerosol variability. Remote sensing, ISSN 2072-4292. [Online ed.], 2015, vol. 7, iss. 5, str. 6320-6335, ilustr., doi: 10.3390/rs70506320. [COBISS.SI-ID 3894267] * HE, Tingyao, STANIČ, Samo, GAO, Fei, BERGANT, Klemen, VEBERIČ, Darko, SONG, Xiaoquan, DOLŽAN, Aleš. Tracking of urban aerosols using combined LIDAR-based remote sensing and ground-based measurements. /Atmospheric measurement techniques/, ISSN 1867-1381, 2012, vol. 5, no. 5, str. 891-900, doi: 10.5194/amt-5-891-2012. [COBISS.SI-ID 2230267] * GAO, Fei, STANIČ, Samo, BERGANT, Klemen, BOLTE, Tanja, COREN, Franco, HE, Tingyao, HRABAR, Andrej, JERMAN, Jure, MLADENOVIČ, Ana, TURŠIČ, Janja, VEBERIČ, Darko, IRŠIČ ŽIBERT, Mateja. Monitoring presence and streaming patterns of Icelandic volcanic ash during its arrival to Slovenia. Biogeosciences, ISSN 1726-4170, 2011, vol. 8, no. 8, str. 2351-2363, doi: 10.5194/bg-8-2351-2011. [COBISS.SI-ID 1977339] * BERGANT, Klemen, BELDA, Michal, HALENKA, Tomáš. Systematic errors in the simulation of european climate (1961-2000) with RegCM3 driven by NCEP/NCAR reanalysis. International journal of climatology, ISSN 0899-8418, 2007, vol. 27, str. 455-472. [COBISS.SI-ID 695547] * BERGANT, Klemen, TRDAN, Stanislav. How reliable are thermal constants for insect development when estimated from laboratory experiments?. Entomologia experimentalis et applicata, ISSN 0013-8703, 2006, vol. 120, str. 251-256. [COBISS.SI-ID 4599417] * BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, TRDAN, Stanislav. Uncertainties in modelling of climate change impact in future : an example of onion thrips (Thrips tabaci Lindeman) in Slovenia. V: DEBELJAK, Marko (ur.), DŽEROSKI, Sašo (ur.), ŽENKO, Bernard (ur.). Selected papers from the Fourth European Conference on Ecological Modelling, September 27-October 1, 2004, Bled, Slovenia, (Ecological modelling, ISSN 0304-3800, vol. 194, issues 1-3, 2006). Amsterdam: Elsevier, 2006, vol. 194, no. 1-3, str. 244-255. [COBISS.SI-ID 4481913] * BERGANT, Klemen, SUŠNIK, Mojca, STROJAN, Igor, SHAW, Andrew G. P. Sea level variability at Adriatic coast and its relationship to atmospheric forcing. Annales geophysicae, ISSN 0992-7689, 2005, vol. 23, no. 6, str. 1997-2010. [COBISS.SI-ID 417275] * BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja (avtor, urednik), CEGNAR, Tanja, ČREPINŠEK, Zalika, KURNIK, Blaž, DOLINAR, Mojca, GREGORIČ, Gregor, ROGELJ, Damjan, ŽUST, Ana, MATAJC, Iztok, ZUPANČIČ, Boris, PEČENKO, Andrej. Spremembe podnebja in kmetijstvo v Sloveniji. Ljubljana: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004. 40 str., Ilustr. ISBN 961-6024-15-9. [COBISS.SI-ID 213417472]