Rastlinska ekofiziologija

Cilji in kompetence

Predmet se osredotoča na podrobno razumevanje delovanja rastlin v ekosistemih, pri čemer bo obravnavano delovanje rastlin tudi v kmetijskih sistemih. Poseben poudarek bo posvečen povezavam med rastlinstvom in okoljem ter njihovim vplivom na rastlinsko produkcijo. Praktičen del pa je namenjen raziskavam na terenu ter določevanju učinkovitosti listne stene in spremljanju ključnih mikrometeoroloških procesov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovno znanje iz rastlinske fiziologije, biologije in biokemije, rastlinska molekularna biotehnologija.

Vsebina

  1. Sistemi v kmetijstvu: biološke in fizikalne komponente
  2. Rast in razvoj rastlin in združb
  3. Fizikalno okolje: * Zakoni sevanja, geometrija sonca-zemlje, komponente sevanja, sevalno ravnotežje * Temperatura zraka in vlaga, termodinamični vidiki * Energetska bilanca, tok senzibilne toplote in latentni toplotni tok * Moment, prenos toplote in mase
  4. Rastlinska ekofiziologija: * Vodna bilanca rastline, regulacija in vodni stres, meritve različnih parametrov * Odziv rastlin na pomanjkanje vode * Učinkovitost rabe vode * Izmenjava plinov in regulacija odprtosti listnih rež * Vpliv okoljskih dejavnikov na sprejem, premeščanje in asimilacijo mineralnih hranil * Kroženje mineralnih hranil v ekosistemih * Odziv rastlin na pomanjkanje mineralnih hranil * Vpliv okoljskih dejavnikov na fotosintezo in respiracijo * Bilanca ogljika v rastlinah ter v ekosistemih * Odziv rastlin na kombinacije več stresnih dejavnikov
  5. Delovanje krošnje in modeliranje * Tok energije, vode in ogljika na nivoju ekosistemov * Meritve in modeliranje rasti rastlin

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje * Študenti bodo pridobili znanja o vplivu okolja na delovanje rastlin in ekosistemov; naučili se bodo razmišljati na različnih ravneh-od fiziološke ekologije do sistemske ekologije, saj je to bistvenega pomena za razumevanje delovanja ekosistema; bili sposobni analitičnega razmišljanja in oblikovanja logičnih argumentov ekologije rastlin in ekofiziologijo. Poseben poudarek bo namenjen teoretičnim osnovam interakcij rastlina-okolje kot tudi načinom in možnostim merjenja teh interakcij. * Študentje lahko z novim znanjem pridobljenim v okviru tega predmeta, v kombinaciji s strokovnimi izkušnjami s področja vinogradništva analizirajo, raziščejo in uspešno rešijo posamezne primere v praksi.

Temeljna literatura in viri

• Izročki predavanj
• Moodle učilnica z e-viri
• Aktualna znanstvena literatura s področja
• Jones: Plants and Microclimate, Cambridge University Press E-gradivo
• Loomis & Connor: Crop Ecology, Cambridge University Press E-gradivo
• Denffer, D. / Ziegler, H., 1982. Botanika - Morfologija in fiziologija. Školska knjiga, Zagreb, 586 s.
• Gogala, N., 1993. Slikovno gradivo za študij fiziologije rastlin. Biotehniška fakulteta, Ljubljana.
• Marschner, H., 1995. Mineral nutrition of higher plants. Druga izdaja. Academic Press, London, 889 s. E-gradivo
• Nilsen, E. T. / Orcutt, D. M., 1996. The physiology of plants under stress. John Wiley & Sons, New York, 689 s. E-gradivo
• Fitter A. H., Hay R. K. M 2002. Environmental Physiology of the Plants, tretja izdaja, Academic Press, 382 s. ISBN 0-12-257766-3. E-gradivo
• Lambers H., Chapin III, F. S., Pons, T. L. 1998. Plant Physiological Ecology. Springer 540 s., ISBN 0-387-98326-0. E-gradivo
• Epstein E, Bloom A.J. 2005- Mineral Nutrition of Plants: Principles and Perspectives. Sinauer, Sunderland. 400 s. ISBN 0-87893-172-4 E-gradivo
• Reigosa Roger M. J. 2001. Handbook of Plant Ecophysiology Techniques. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 452 s., ISBN 0-7923-7053-8 E-gradivo

Načini ocenjevanja

Vmesni izpit (30 %), poročila vaj (30 %), končni izpit (40 %)

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje Biotehnologija na Univerzi v Novi Gorici. Njene reference na področju fiziologije rastlin in vinske trte so razvidne iz:

http://www.nib.si/component/directory/?view=details&id=104&Itemid=12
http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Maruša%20Pompe%20Novak