Rastlinska molekularna biotehnologija

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je predstaviti biotehnološke postopke pri rastlinah. Smoter predmeta je pridobitev novega znanja ter razširitev znanja pridobljenega pri drugih predmetih, z obravnavo klasičnih in modernih biotehnoloških postopkov pri rastlinah s konkretnimi primeri na vinski trti, vključno z vzgojo zdravih rastlin, rastlin z izboljšanimi lastnostmi in rastlin za proizvodnjo biomolekul.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je predhodno znanje pridobljeno pri predmetih Splošna in anorganska kemija, Organska kemija, Biokemija, Botanika, Biologija celice in Rastlinska fiziologija in biotehnologija (nivo 1. stopnje študija).

Vsebina

Predmet bo zajemal sledeče vsebine: * uvod, * organizacija in ekspresija rastlinskega genoma s poudarkom na genomu vinske trte, * izražanje dedovane informacije, * genotip, okolje in fenotip, * genomski pristopi proučevanja rastlin, * bioinformatska orodja s primeri uporabe pri vinski trti, * encimi v genskem inženirstvu, * vektorji za kloniranje, * metode v rastlinski biotehnologiji, * rastlinske tkivne kulture (tipi kultur, mikropropagacija, z njo povezana avtomatizacija in aklimatizacija, vzgoja zdravih rastlin) s poudarkom na tkivnih kulturah vinske trte, * proizvodnja rastlinskih sekundarnih metabolitov, * primerjava klasičnih in modernih biotehnoloških metod žlahtnenja s primeri vinske trte, * metode vnosa genov z bakterijami in virusi, * neposredni načini vnosa genov, * lastnosti, ki se vnašajo v rastline, in pregled lastnosti, ki se vnašajo v vinsko trto, * možnosti izdelave novih proteinov ter drugih snovi v gensko spremenjenih rastlinah, * prisotnost gensko spremenjenih rastlin v svetu, * določanje gensko spremenjenih rastlin ter * regulative na področju gensko spremenjenih rastlin.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje * Poznavanje in razumevanje pojmov, zakonitosti in procesov v rastlinski biotehnologiji.

Uporaba * Poznavanje možnosti uporabe obravnavanih procesov v praksi.

Temeljna literatura in viri

• Chrispeels M.J., Sadava D.E. Plants, Genes and Crop Biotechnology, Jones and Bartlett Publishers, Sundbury, Massachusetts 567 pages, Jones and Bartlett Publishers, Inc., 2nd edition (2002), ISBN: 0763715867.
• Sarad R.Parekh (ed.). The GMO Handbook, Genetically Modified Animals, Microbes, and Plants in Biotechnology. 374 pages, Humana Press, (2004), ISBN: 1588293076. E-gradivo
• Razdan M.K. Introduction to Plant Tissue Culture. : 376 pages, Science Publishers Inc 2nd edition (2003), ISBN: 1578082374.
• Heldt H.W. Plant Biochemistry and Molecular Biology, Oxford University Press. 552 pages, Oxford University Press (1998), ISBN: 0198501803. E-gradivo
• Buchanan B.B., Gruissem W., Jones L.R. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. 1367 pages, American Society of Plant Physiologists, 1 st edition (2000), ISBN: 0943088372. E-gradivo
• Bohanec, B., Javornik, B., Strel, B. 2004. Gensko spremenjena hrana. Biotehniška fakulteta, Ljubljana. Katalog
• Ivančič, A. 2002. Hibridizacija pomembnejših rastlinskih vrst. Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo.
• Izročki predava
• Oblikovanje moodle učilnic, ki omogočajo večjo dinamiko v podajanju literature

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo laboratorijskih vaj (10%), Opravljene seminarske vaje (10%), Seminarske naloge študenti predstavijo v ustni obliki, v diskusiji z nosilcem predmeta in ostalimi študenti (10%), Pisni izpit (70%)

Reference nosilca

Nosilka je izredna profesorica za področje Biotehnologija. Ima dolgoletne praktične in teoretične izkušnje s področja biotehnologije in fiziologije rastlin, tudi na področju vinogradništva.

Njena znanstvena odličnost na področju biotehnologije in fiziologije se odraža tudi na številnih znanstvenih projektih, strokovnih nalogah, znanstvenih in strokovnih objavah, ki so tudi citirane na mednarodnem nivoju.

Njena bibliografija, strokovno in znanstveno delo, kot tudi povezanost z vsebino predmeta je razvidno iz strani:
http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Maruša%20Pompe%20Novak