Raziskovalni projekt v vinogradništvu in vinarstvu II

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da preko samostojnega projektnega dela študent poglobi znanje o aktualnih problemih v vinogradništvu/vinarstvu in povezanih področjih. Pridobljene kompetence: poznavanje aktualnih problematik in načinov njihovega reševanja, usposobljenosti za samostojno projektno delo.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen Raziskovalni projekt v vinogradništvu in vinarstvu I.

Vsebina

Študent smiselno in praktično nadgrajuje temo, ki jo je obdeloval v okviru Raziskovalnega projekta v vinogradništvu in vinarstvu I.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: * Študentje bodo znali pristopiti k projektnemu delu na raziskovalnih tematikah * Študenti bodo spososbni samostojni pridobiti obstoječa znanja iz raziskovalnih tematik * Študenti bodo sposobni javno predstaviti priučene znanja in rezultate svojh raziskav.

Temeljna literatura in viri

Članki iz strokovnih revij, strokovne in znanstvene knjige s področja izbranih tematikih (kontretnih virov ni mogoče navesti, ker se razlikujejo glede na vsebinsko področje posameznega projekta)

Načini ocenjevanja

Uspešno predstavljen seminar (50%) in pisno poročilo (50%)

Reference nosilca

Doc. dr. Melita Sternad Lemut

Nosilka je docenka za področje Vinarstvo na UNG in vodja Centra za raziskave vina.

Mentorji so lahko visokošolski učitelji (docenti, izredni profesorji in redni profesorji) z izbranih tematik raziskovalne naloge.