Moderni pristopi v patologiji in varstvu rastlin

Cilji in kompetence

Študent pridobi temeljna epidemiološka znanja o rastlinskih boleznih in škodljivcih, se seznani z osnovami interakcije med mikrobi in rastlinami, raznolikostjo povzročiteljev bolezni in pomenom mikrobioma ter spozna uporabnost novih metod določanja povzročiteljev bolezni in biološke pristope varstva rastlin.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja vinogradništva/patologija rastlin in varstva vinske trte/rastlinska fiziologija.

Vsebina

  1. Pregled epidemiologije rastlinskih škodljivcev in bolezni s poudarkom na patogenih mikrobih. Definicije in terminologija.
  2. Spremljanje in zaznavanje povzročiteljev bolezni: * nove metode za hitro in zanesljivo preverjanje prisotnosti povzročiteljev bolezni v laboratoriju in na terenu; * iskanje novih in porajajočih se patogenov: sekvenciranje naslednje generacije; * metode primerne za določanje koncentracije povzročiteljev bolezni.
  3. Biološki pristopi varstva rastlin: vpeljava naravnih sovražnikov, bakteriofagi, navzkrižna zaščita rastlin.
  4. Povezava med razvojem bolezni, škodljivci in okoljskimi pogoji.
  5. Načrtovanje postavitve poskusov v kontroliranih pogojih in naravnem okolju.
  6. Proučevanje interakcij med mikrobi in rastlinami in raznolikosti povzročiteljev bolezni. Nova spoznanja o pomenu mikrobioma za rastline.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent se nauči načrtovanja in izpeljave poskusov za proučevanje povezave bolezen/ škodljivec-okolje ter interpretacije rezultatov in uporabe teh podatkov za uspešno načrtovanje varstva rastlin.

Prenosljive spretnosti:
Študentje lahko z novim znanjem pridobljenim v okviru tega predmeta, v kombinaciji s strokovnimi izkušnjami s področja vinogradništva analizirajo, raziščejo in uspešno rešijo posamezne primere v praksi.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

  • Študijsko gradivo iz specializirane literature, ki bo dano tekom konzultacij/ predavanj

Dodatna:

  • Gullino M.L., Bonants P.J.M.. 2014. Plant Pathology in the 21st Century: Detection and Diagnosis of Plant Pathogens, Springer Science+Business Media Dordrecht, 211 str. Katalog
  • Schumann G.L., D’Arcy C. J. 2010. Esential Plant Pathology. 2nd edition. APS Press, 369 str.

Načini ocenjevanja

Izpit iz vaj (20%), izpit iz predavanj (80%)

Reference nosilca

Doc. dr. Nataša Mehle

Nosilka predmeta je kot docentka dopolnilno zaposlena na Univerzi v Novi Gorici, redno pa je zaposlena na Nacionalnem inštitutu za biologijo kot višja strokovno-raziskovalna sodelavka kjer vodi laboratorj za določanje virusov, viroidov in fitoplazem. Ima dolgoletne praktične in teoretične izkušnje s področja patologije in varstva rastlin.

Njene reference in strokovno raziskovalna dejavnost so razvidne na tej povezavi (povezava: https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=eng&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=gregor%20dolanc&id=16784&slng=&order_by= )