Osnove trženja vina

Cilji in kompetence

Namen predmeta je ponuditi študentom trženjska znanja in izkušnje, ki jih vinogradniki in vinarji zelo potrebujejo, saj pridelujejo za trg. Skozi predavanja in vaje, ki temeljijo večinoma na znanih primerih, je cilj predmeta študentom razgrniti sedanje tržne razmere, in jih tako oborožiti s praktičnimi znanji za takojšnjo uporabo na trgu v skladu z lastnimi potrebami.
Pridobili naj bi dovolj znanj za samostojno upravljanje trženjskih aktivnosti
Na podlagi pridobljenih znanj so študentje sposobni celotno strategijo vinskega posla naravnati trženjsko.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

Vsebina

1 Uvodni modul: Vino - včeraj, danes in jutri
• Miti in legende, stereotipi in predsodki (ki ne pomagajo prodajati)
• Celostno gledanje na panogo (ekonomski, politični, sociološki, ideološki aspekt)
• Vino in zdravje
• Zakonske danosti in omejitve
• Oris slovenskega vinskega trga z oceno bodočega razvoja trga
• Oris svetovnega trga z oceno bodočega razvoja trga

 1. Osnove trženja in prodaje vina
  • Opredelitev vinskega trga,
  • Velikost in sestava trga,
  • Členitev oz. segmentacija vinskega trga
  • Stopnja tržne koncentracije, tržni delež, monopolistična konkurenca
  • Težavnost prodora oz. vstopa na vinski trg
  • Elementi trženjskega spleta na vinskem trgu (PR, trženje dogodkov, oglaševanje, pospeševanje prodaje, itd.)
  • Marketing storitev in zadovoljstvo potrošnika
  • Načrtovanje marketinških aktivnosti
  • Ugled, promocija in komunikacija s porabniki: orodja in strategije za učinkovito trženje
  • Trendi na vinskem trgu in povezanih dejavnostih

 2. Strateški pristop k trženju vina
  • Metoda SWOT analize
  • Trženjsko makro okolje
  • Trženjsko mikro okolje
  • Metode analize trga
  • Metode napovedovanja tržnih trendov
  • Blagovne znamke vina in strategije njihovega razvoja
  • Izbira ciljnega trga
  • Tržno pozicioniranje

 3. Trženje slovenskih vin
  • Nakupne navade porabnikov vina,
  • Trženje vin v trgovini, gostinstvu in na posestvu
  • Vino, okolje in turizem.

VAJE

Vsebino študijskega programa uporabimo pri pripravi obsežnejše seminarske naloge, ki jo študentje izdelajo v skupinah.

Obisk enega vinskega sejma na slovenskem ali mednarodnem nivoju.

Predvideni študijski rezultati

Študent dobi teoretične osnove o tem, kako zasnovati in izvajati trženjske aktivnosti za čim uspešnejšo promocijo in prodajo vina.
Študent se nauči identificirati in ovrednotiti priložnosti ter nevarnosti tržnega okolja in prednosti in slabosti vinogradniškega oz. vinarskega poslovnega sistema in tako kritično razmisliti o slabostih in napakah obstoječega pristopa k trženju vina in sprejeti ustrezne ukrepe.
Spozna orodja, ki so na voljo za izvajanje marketinške funkcije, vendar mu pridobljeno znanje pomaga razumeti, da to za trženjski uspeh še ni dovolj.
Marketinško usmerjeno upravljanje mora namreč spremljati cel proizvodni in prodajni ciklus, kajti trženje vina se začne že v vinogradu.
Spozna pomen ohranjanja zvestobe tradicionalnih kupcev in se nauči, kako s pomočjo marketinških aktivnosti kot so razvijanje blagovne znamke, promocija vina in komunikacija s porabniki, pridobiti nove odjemalce.

Temeljna literatura in viri

• Zapiski in prosojnice predavanj, MiTeam učilnica na spletu, Moodle UNG materiali
• Izbrani članki
• Iršič, M., Milfelner, B., Pisnik, A.: Marketing. Temeljni koncepti in njihova uporaba v digitalnem okolju. Harlow: Pearson, 2019. E-gradivo
• Moulton, Lapsley: Successful Wine Marketing, Springer, 2001 (poglavja 1, 2, 9, 12, 15) Katalog

Načini ocenjevanja

Skupinska seminarska naloga (je pogoj za pristop k izpitu) Pisni izpit 50 % 50 %

Reference nosilca

• Habilitirani višji predavatelj za področje marketinga
• Višješolski predavatelj
• Svetovalec
• Član Oglaševalskega razsodišča pri Slovenski oglaševalski zbornici
• Marketinški direktor leta 2008
• Direktor področja Marketing in odnosi z javnostmi na Mladinski knjigi Založbi
• Direktor Sektorja za marketing na Telekomu Slovenije
• Izvršni direktor, Direktor oddelka za vodenje odnosov z naročniki in direktor projektov v različnih slovenskih in v vodilni hrvaški marketinški agenciji

Njegove reference so razvidne na tej povezavi.