Pregled svetovnega vinogradništva in vinarstva

Cilji in kompetence

Študent spozna zgodovinski razvoj vinogradništva in vinarstva ter njun sedanji položaj v svetu. Seznani se z geo-klimatskimi značilnostmi, tipičnimi sortami in vinifikacijskimi postopki najpomembnejših svetovnih vinorodnih dežel. V nadaljevanju se seznani z vzroki, ki vplivajo na lokalne značilnosti in posebnosti pridelave in predelave grozdja in vina ter spozna tudi glavne sisteme kontrole kakovosti in označevanja vina. Pridobljena znanja mu tako omogočajo razumeti in prepoznavati specifičnosti posameznih vin glede na njihovo poreklo.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

Vsebina

PREDAVANJA:
• kratek pregled zgodovine vinogradništva in vinarstva
• pregled najpomembnejših svetovnih vinogradniško-vinarskih območij ter njihovih geo-klimatskih značilnosti
• mikroklima, mezoklima, makroklima, »terroir«
• pregled svetovne pridelave, predelave in potrošnje grozdja/vina
• lastnosti vinogradništva-vinarstva glede na razdelitev v t.i. Stari svet v primerjavi z Novim svetom
• sistemi kontrole - označevanje kakovosti - oznake in informacije na vinskih etiketah znotraj posameznih dežel/držav
• najbolj poznana svetovna specialna/alkoholizirana vina
• kritična analiza vin pridelanih v različnih vinorodnih deželah s poudarkom na povezavi med senzoričnimi lastnostmi vina in faktorji, ki izvirajo iz njegovega porekla.

VAJE
• Vsak študent pripravi in predstavi seminar o vinogradništvu in vinarstvu enega izbranega svetovnega vinorodnega področja
• Degustacija svetovno prepoznavnih in za poreklo tipičnih vin z skupno diskusijo o lastnostih, ki izhajajo iz značilnosti in posebnosti vinorodnega območja.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje: osnovnih vinogradniško-vinarskih zgodovinskih dejstev; najpomembnejših svetovnih vinorodnih področij in njihovih geo-klimatskih značilnosti; najpomembnejših svetovnih sort grozdja in vinifikacijskih postopkov ter najprepoznavnejših svetovnih vin.
Poznavanje in razumevanje: osnovnih degustacijskih pristopov; vpliva geo-klimatskih značilnosti ter svetovnih vinogradniških in vinifikacijskih posebnosti na končne senzorične lastnosti vin.

Temeljna literatura in viri

• Clark O. 2011. Wine atlas: Wines and wine regions of the world (6th Edition), London, Pavilion Books Press, 400 pp. Katalog E-gradivo
• Johnson H., Robinson J. 2007. The world atlas of wine (6th Edition), Octopus Publishing group Ltd, 336 pp. Katalog E-gradivo
• Jackson, R.S. 2000. Wine science: Principles, practice, perception. London, Academic Press, 648 pp. Katalog E-gradivo
Prosojnice, UNG MiTeam učilnica, Moodle Učilnica.

Načini ocenjevanja

Priprava in predstavitev seminarske naloge / Pisni izpit (25/75)

Reference nosilca

Nosilka je docentka za področje Vinarstvo, redno zaposlena na Univerzi v Novi Gorici, vodja Centra za raziskave vina na Univerzi v Novi Gorici.

Reference in strokovno raziskovalna dejavnost profesorice.