Osnove računalništva in informatike

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi znanji s področja ustvarjanja in shranjevanja digitalnih vsebin in baz podatkov. Ta predmet bo študentom omogočil uporabo pridobljenega znanja v ustreznih praktičnih situacijah s tega področja. Na ta način bo študente usposobil za obvladovanje digitalnih virov in dokumentov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja uporabe računalnika in interneta.

Vsebina

Temeljna znanja s področja obvladovanja digitalnih virov in dokumentov: * Osnove informatike * Ustvarjanje digitalnih vsebin * Digitalno shranjevanje * Klasifikacija digitalnih dokumentov * Uvod v baze podatkov * Digitalni viri * Upravljanje z digitalnimi viri * Sistemi za upravljanje z vsebinami * Proste digitalne vsebine * Digitalne večpredstavnostne vsebine * Zasebnost in digitalne pravice * Osnove preiskovanja digitalnih dokumentov
Uporaba orodij za računalniško obdelavo in analizo podatkov in besedil
Uporaba interneta kot vira informacij

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo ob koncu predmeta sposobni razumeti in uporabljati:
• osnovne koncepte informatike
• različne uporabniške programske opreme
• internetnih virov

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

  • Chapman, N. P., Chapman, J. (2011) Digital multimedia. Chichester : J. Wiley & Sons. Katalog E-gradivo

Dodatna:

  • Coughlin, T. M. (2008). Digital Storage in Consumer Electronics: The Essential Guide. Burlington: Elsevier. Katalog E-gradivo
  • Harvey, R. (2010). Digital Curation: A How-To-Do-It Manual. New York: Neal-Schuman Publishers. Katalog E-gradivo
  • Hoffer, J. A., Ramesh, V., Topi, H. (2016). Modern Database Management. New Jersey : Pearson Education. Katalog E-gradivo
  • Information Standards Quarterly Spring 2010 | vol 22 | issue 2 | ISSN 1041-0031, http://dx.doi.org/10.3789/isqv22n2.2010.01 E-gradivo
  • Gradišar, M., Jaklič, J., Turk, T. (2012). Osnove poslovne informatike. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Katalog
  • Izročki predavanj in vaj.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen končni pisni izpit ter sprotno preverjanje z domačimi nalogami, kolokviji in projektnim delom. Pozitivno ocenjeno sprotno delo je pogoj za pripustitev h končnemu pisnemu izpitu. Z domačimi nalogami in projektnim delom se preveri usposobljenost za uporabo programskih orodij s področja obvladovanja digitalnih virov in dokumentov. S končnim pisnim izpitom se ocenjuje poznavanje temeljnih konceptov informatike, razumevanje zgradbe in delovanja digitalnih virov ter obvladovanja dokumentov. 40% sprotno preverjanje in 60% končni pisni izpit.

Reference nosilca

Dr. Imre Cikajlo, je pridruženi profesor (ranga redni profesor) za področje elektrotehnike, je zagovarjal doktorat znanosti na področju robotike in elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani leta 2003. Od leta 2003 do leta 2004 je bil podoktorski raziskovalec na Univerzi Tohoku v Sendai, na Japonskem in leta 2007 gostujoči raziskovalec na Univerzi v Tokiu, Japonska. Trenutno je višji znanstveni sodelavec na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu v Ljubljani in pridruženi profesor (ranga redni profesor) na Univerzi v Novi Gorici, Slovenija. Dr. Cikajlo je sodeloval pri več projektih 7. okvirnega programa EU-(GENTLE/S, MIMICS, CORBYS) in H2020 (PD_manager) in inovativnih projektih za startupe (MindMyths Ltd) in gospodarstvo (Gorenje). Objavil je več kot 50 znanstvenih člankov, skupaj več kot 100, 5 poglavij v tujih znanstvenih monografijah. Je soavtor mednarodnega patenta v EU in ZDA. Leta 2000 je prejel Prešernovo nagrado na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Njegova raziskovalna področja so analiza in sinteza gibanja ljudi in strojev, biomehanika, povezovanje senzoričnih informacij, nadzor nad strojem in človekovim gibom in rehabilitacijska robotika. Trenutno se ukvarja z razvojem rehabilitacijskih pripomočkov in postopkov, ki se uporabljajo v kliničnem in / ali domačem okolju z uporabo telerehabilitacijskih tehnik ter uvajanje virtualne resničnosti v rehabilitacijo. Je tudi član ISVR, IFMBE in IEEE.

Izbrane objave:
• CIKAJLO, Imre, PETERLIN-POTISK, Karmen. Advantages of using 3D virtual reality based training in persons with Parkinson's disease : a parallel study. Journal of neuroengineering and rehabilitation, ISSN 1743-0003, 2019, vol. 16, str- 1-14, ilustr. https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12984-019-0601-1. [COBISS.SI-ID 2720617],
• CIKAJLO, Imre, ČIŽMAN ŠTABA, Urša, VRHOVAC, Suzana, LARKIN, Frances, RODDY, Mark. A cloud-based virtual reality app for a novel telemindfulness service : rationale, design and feasibility evaluation. JMIR research protocols, ISSN 1929-0748, Jun. 2017, vol. 6, iss. 6, str. e108, ilustr. https://doi.org/10.2196/resprot.6849, doi: 10.2196/resprot.6849. [COBISS.SI-ID 2348905]
• GORŠIČ, Maja, CIKAJLO, Imre, NOVAK, Domen. Competitive and cooperative arm rehabilitation games played by a patient and unimpaired person : effects on motivation and exercise intensity. Journal of neuroengineering and rehabilitation, ISSN 1743-0003, 2017, vol. 14, ilustr. http://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-017-0231-4, doi: 10.1186/s12984-017-0231-4. [COBISS.SI-ID 2311785],
• KRPIČ, Andrej, SAVANOVIĆ, Arso, CIKAJLO, Imre. Telerehabilitation : remote multimedia-supported assistance and mobile monitoring of balance training outcomes can facilitate the clinical staff's effort. International journal of rehabilitation research, ISSN 0342-5282. [Print ed.], 2013, vol. 36, no. 2, str. 162-171, doi: 10.1097/MRR.0b013e32835dd63b. [COBISS.SI-ID 1671017],
• KAWANISHI, Tsutomu, KANOH, Shin'ichiro, CIKAJLO, Imre, FUTAMI, Ryoko. Development of EMG-driven type lower limb FES control system. Denshi Jäohäo Tsäushin Gakkai gijutsu kenkyäu häokoku, ISSN 0913-5685, 2004, vol. 104, no. 429, str. 57-60. [COBISS.SI-ID 644457]

Reference, strokovna in znanstvena aktivnost profesorja .