Tehniška fizika v vinogradništvu in vinarstvu

Cilji in kompetence

Predmet obravnava osnovne pojme iz klasične fizike s področja mehanike togih in
elastičnih teles ter tekočin in plinov, termodinamike, valovanja in geometrijske optike. Skozi celotno snov je poudarek na spoznavanju in uporabi osnovnih fizikalnih zakonov v praksi. Pri vajah študentje osvojijo osnovne računske tehnike za kvantitativno obravnavo elementarnih fizikalnih pojavov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje srednješolske matematike.

Vsebina

PREDAVANJA
• Fizikalne količine: enote in standardi, napake pri merjenju fizikalnih količin.
• Dinamika: Newtonovi zakoni gibanja, translacija in kroženje, delo in moč, kinetična in potencialna energija, zakon o ohranitvi energije in zakon o ohranitvi gibalne in vrtilne količine, nihanje.
• Elastomehanika: togo telo v ravnovesju, težišče, elastične lastnosti trdnih teles in deformacije, Hookov zakon.
• Mehanika tekočin: hidrostatski tlak, gostota, stisljivost, Pascalov princip, vzgon, masni in prostorninski pretok, kontinuitetna enačba, površinska napetost, osmotski tlak, laminarni in turbulentni tok, delo tlaka, Bernoulijeva enačba, viskoznost, linearni in kvadratni zakon upora, pretakanje tekočine po cevi.
• Termodinamika: temperatura, Celzijeva in Kelvinova skala, termično raztezanje trdnih snovi in tekočin, plinska enačba, delo, notranja energija, toplota, prvi zakon termodinamike, kalorimetrija, prevajanje toplote po snovi, s konvekcijo in s sevanjem, segrevanje in ohlajanje sistema, termodinamske spremembe pri idealnem plinu, drugi zakon termodinamike, toplotni in hladilni stroj, toplotna črpalka, izkoristek.
• Valovanje: longitudinalna in transverzalna valovanja, zvok, svetloba, smer širjenja valovanja, valovna fronta, uklon valovanja na oviri, sinusno valovanje, valovna dolžina, frekvenca, hitrost valovanja, faza, spekter zvoka in svetlobe, interferenca, stoječe valovanje, absorbcija in transmisija valovanja, pojemanje intenzitete valovanja z oddaljenostjo od točkastega izvora, odboj in lom svetlobe, lomni količnik snovi, polarizacija svetlobe.
• Optične naprave: ravna in sferično ukrivljena zrcala, tanke leče, lupa, fotoaparat, projektor, daljnogled, mikroskop, fotometer, polarizatorji, barvni filtri, spektralni analizatorji, optična vlakna.

VAJE
Računske vaje obravnavajo snov iz predavanj in se navezujejo na predavanja. Študentje se na vajah seznanijo z osnovnimi računskimi tehnikami pri obravnavi fizikalnih problemov in se usposobijo za samostojno kvantitativno obravnavo fizikalnih pojavov.

Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi fizično znanje in veščine, ki so potrebne pri kvalitativnem in kvantitativnem študiju fizičnih problemov. Pridobljeno znanje bo v pomoč pri razumevanju tehnoloških predmetov.

Temeljna literatura in viri

• Kladnik, R. Fizika (I, II, III). Katalog1, Katalog2, E-gradivo, Katalog3
• Halliday, D.; Resnick, R. 1994. Fundamentals of Physics. John Willey & Sons, N.Y. Katalog
• Kladnik, R.; Šolinc, H. Zbirka fizikalnih problemov z rešitvami (1. in 2. del). Katalog, E-gradivo, Katalog
• Prosojnice in MiTeam učilnica predmeta.

Načini ocenjevanja

Kolokvij iz vaj/ustni izpit (25 %/75 %)

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje Fizika, redno zaposlena na Univerzi v Novi Gorici.

Reference in strokovno raziskovalna dejavnost profesorice.