Osnove mikrobiologije

Cilji in kompetence

• seznaniti študente z osnovami mikrobiologije v obsegu, ki je potrebno za razumevanje preostalih predmetov (Mikrobiologija vina, Patologija rastlin, Selekcija vinske trte ter Kemiji in biologija tal). Povdarek na predstavitvi posameznih skupin mikroorganizmov, strukturnih in metabolnih posebnostih, interakcijah mikroorganizmov z gostitelji, ter na vlogi mikroorganizmov pri naravnih ali umetnih procesih.
• seznaniti študente z osnovnimi mikrobiološkimi tehnikami
• seznaniti študente z osnovnimi pojmi, ki so jih nato sposobni uporabljati pri nadaljnjem študiju

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno predhodno znanje biologije, kemije in fizike.

Vsebina

Predavanja
• Zgradba prokariontske celice
• Primerjava med bakterijsko, arhejsko in evkariontsko celico, lipidni dvosloj, nukleinske kisline, ribosomi, celična stena, ekstracelularni matriks, celični vključki, spore in sporulacija, Golgijev aparat, transportne vakuole, endoplazmatski retikulum, lizosomi, endosomi, mitohondriji, kloroplasti, citoskelet, mikrotubuli, centrioli, jedro, flagele, fimbrije, pili, glikokaliks, periplazma, mikroskopija in ostale tehnike, ki omogočajo proučevanje mikrobnih struktur.
• Skupine mikroorganizmov (s povdarkom na bakterijah, glivah, virusih). Osnovne značilnosti zgradbe in osnove sistematike.
• Rast in regulacija rasti mikroorganizmov
• zaprti sistemi gojenja mikroorganizmov, kontinuirani načini gojenja mikroorganizmov, gojenje anaerobnih mikroorganizmov, pojem čiste kulture, biofilmi, biotski in abiotski faktorji okolja, asimilacija ogljika dušika in žvepla, mikrobiološka gojišča, sterilizacija in načini sterilizacije, dezinfekcija, dekontaminacija, proti mikrobne snovi, sekundarni metaboliti.
• Metabolna raznolikost mikroorganizmov
• osnove metabolnih reakcij (oksidacija-redukcija, fermentacija, aerobna in anaerobna respiracija), heterotrofni, avtotrofni in litotrofni metabolizem, nekatere metabolne posebnosti (fiksatorji dušika, sulfat reducirajoče bakterije, producenti metana), pomen mikroorganizmov pri kroženju snovi
• Povezava mikroorganizmov z gostitelji
• patogeni mikroorganizmi in dejavniki virulence, zastrupitve s hrano, pozitivni učinki mikrobnih populacij (normalne mikrobne flore pri človeku, živalih in rastlinah)
• Uporaba mikroorganizmov: primeri uporabe v vinarski industriji, v kmetijstvu, v rudarstvu

Vaje

• Gojenje bakterij in gliv
• vpliv različnih dejavnikov na rast (slanost, prisotnost kisika, temperatura)
• vpliv različnih gojišč na rast bakterij (osnovna, bogatitvena, selektivna, diferencialna gojišča) – primer: izolacija bakterij iz vzorca tal na različnih vrstah gojišč in v različnih pogojih
• Mikroskopiranje mikroorganizmov
• priprava mikroskopskih preparatov
• enostavna in diferencialna barvanja
• opazovanje morfoloških posebnosti (spora, kapsula, bički)
• primerjava kvasovk in bakterij
• Nadzorovanje rasti mikrobnih populacij
• antibiotiki (antibiogram)
• naravne snovi z antibakterijskim delovanjem
• razkuževanje
• sterilizacija
• Določanje števila mikroorganizmov
• štetje pod mikroskopom
• gojitvene metode (MPN, štetje na ploščah)
• Izolacija bakterij in gliv iz naravnega okolja
• izolcija bakterij iz rodu Rhizobium iz nudulov detelje
• izolacija bakterij iz površine lista različnih rastlin

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje
Po predavanjih bodo študentje znali osnove mikrobiologije, ki je potrebno za razumevanje mikrobioloških procesov v pridelavi vina, v tleh in pri procesih v rastlinah. Študentje pridobijo praktične izkušnje osnovnih laboratorijskih tehnike v mikrobiologiji.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:
• Madigan M.T., Martinko J.M., Parker J.,. Brock Biology of microorganisms, 10. izdaja, 2003, Prentice Hall Katalog
E-gradivo
• Fugelsang, K. C. in Edwards, C. G. 2010. Wine Microbiology: Practical Applications and Procedures/. Springer: 393 str. Katalog
• Prosojnice/izročki predavanj, navodila za vaje in MiTeam spletna učilnica.

Dodatna:
• Ribereau-Gayon, P., Dubourdieu, D., Doneche, B., Lonvaud, A. 2007. Handbook of Enology (Volume 1): The Microbiology of Wine and Vinifications. Wiley: 497 str. Katalog
• Samson, R.A., Houbraken, J., Thrane, U., Frisvad, J.C., Andersen. 2010. Food and Indoor Fungi. CBS-KNAW: 390 str. Katalog
• Iland, P., Grbin, P., Grinbergs, M., Schmidtke, L., Soden, A. 2007. Microbiological analysis of grapes and wine: techniques and concepts. Patrick Iland Wine Promotions Pty Ltd.: 120 str. Katalog
• Raspor,P.ur.1996. Biotehnologija, Osnovna znanja, BIA d.o.o. Ljubljana, 815 s. Katalog

Načini ocenjevanja

Kolokvij iz vaj (50 %), pisni izpit (50 %)

Reference nosilca

Docentka za področje Mikrobiologija, redno zaposlena na Univerzi v Novi Gorici.

Reference in strokovno raziskovalna dejavnost profesorice.