Rastlinska fiziologija in biotehnologija

Cilji in kompetence

Cilj predmeta Rastlinska fiziologija in biotehnologija je povezava različnih področij proučevanja rastlin, kar bo študentom omogočilo celovit vpogled v delovanje rastlin in v njihovo odzivanje na okolje ter možne aplikacije tega znanja v biotehnologiji.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebna so predhodna znanja iz biologije ter mikrobiologije. Predmet se smiselno povezuje s predmeti: vinogradništvo, kmetijstvo in okolje, mikroelementi v zemlji in rastlinah, patologija rastlin ter deloma z ampelografijo.

Vsebina

• metabolne poti, značilne za rastline
• mineralna prehrana in transport
• rast in razvoj
• fiziologija simbioz in parazitizma
• odziv rastlin na biotski in abiotski stres
• organizacija evkariontskega genoma v primerjavi s prokariontskim in posebnosti rastlinskega genoma
• regulacija genskega izražanja pri rastlinah
• aplikacije znanja rastlinske fiziologije v rastlinski biotehnologiji: rastlinske tkivne kulture in vzgoja genetsko spremenjenih rastlin

VAJE
• mineralna prehrana rastlin
• vpliv hormonov na rast in razvoj rastlin
• mikropropagacija rastlin
• transformacija rastlin
• biotski in abiotski stres

Predvideni študijski rezultati

Študentje se bodo seznanili z osnovami rastlinske fiziologije in rastlinske genetike in z tehnologijo rastlinskih tkivnih kultur ter z genetsko spremenjenih rastlin.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

  • Taiz, L. and Zeiger, E. (2015) Plant Physiology. 6th Edition, Sinauer Associates ali katerakoli prejšnja izdaja. Katalog E-gradivo

Dodatna:

  • Raspor, P. (urednik) 1996. Biotehnologija, Osnovna znanja. BIA, Ljubljana. Katalog

Načini ocenjevanja

Opravljene vaje (prisotnost na vajah ter popolnoma izpolnjena Navodila za vaje (delovni zvezek)) so pogoj za opravljanje kolokvija in izpita. Kolokvij je združen z izpitom, kar pomeni, da se piše istočasno (40 % vaje/60 % izpit)

Reference nosilca

Prof. dr. Maruša Pompe Novak je izredna profesorica za področje Biotehnologija, je delno zaposlena na Univerzi v Novi Gorici kot članica Centra za raziskave vina kot tudi na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer je vodja centra Planta.

Reference in strokovno raziskovalna dejavnost profesorice.