Diplomski seminar

Cilji in kompetence

Študentom podati metodološke temelje in različne veščine, potrebne za izvajanje strokovno-raziskovalnih nalog in pisanje strokovno-znanstvenih poročil oz. prispevkov na področju vinogradništva, vinarstva ali trženja vina.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Izpolnjeni pogoji za vpis v 3. letnik študija.

Vsebina

V okviru predmeta študent/ka pripravi seminarsko nalogo s področja vinogradništva in vinarstva ali trženja vina. Naloga lahko vključuje manjši eksperiment, obdelavo podatkov meritev že zaključenega eksperimenta, lahko pa je le teoretične narave in jo javno zagovarja pred komisijo in ostalimi študenti

Teme seminarjev pripravijo predhodno mentorji na pripravljenih obrazcih in jih potrdi senat fakultete.

Študentje 3. letnika izberejo svoje teme seminarja in mentorje v najkasneje do konca prvega meseca petega semestra študija, kar sporočijo nosilcu predmeta.

Vsebina predavanj:
1. Pisanje strokovnih in znanstvenih publikacij
2. Uporaba znanstvenih baz podatkov, iskanje ustrezne literature.
3. Citiranje, tehnično oblikovanje pisnih izdelkov

Vsebina seminarskih vaj:
1. Branje in diskusija različnih tehničnih, strokovnih in znanstvenih člankov v slovenskem in angleškem jeziku.
2. Študentje samostojno izdelajo pregledni strokovno-znanstveni izvleček iz izbrane tematike diplomskega seminarja, sami poiščejo literaturo in njeno relevantnost zagovarjajo nosilcu in mentorju, izvleček predstavijo z ustno in power point predstavitvijo ob koncu prvega semestra 3. letnika.

Samostojno delo študenta pod vodstvom mentorja:

  1. Izvedba manjšega praktično-raziskovalnega eksperimeta, v kolikor je del izbrane seminarske naloge, ki je v podporo obravnavi določenega vinogradniškega, vinarskega ali marketinškega problema zvidika vsebinske ali analitsko-metodološke obravnave
  2. Ustrezna obdelava rezultatov, podatkov iz literature, pisanje zaključkov, diskusije, ugotovitev, priporočil, ipd.
  3. Oblikovanje pisnega izdelka po navodilih o oblikovanju pisnih izdelkov na FVV
  4. Urejanje virov, pravilno citiranje.
  5. Priprava predstavitve, izvedba zagovora pred komisijo/študenti.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Znanje širšega strokovnega področja, v katerega sodi diplomski seminar in ožje znanje ter razumevanje pojmovnika, ki ga zajema tema seminarske naloge. Poudarek je na praktičnih znanjih in enostavnejših raziskovalnih metodah področju vsebin študija.

Strokovno zapisovanje in izražanje vsebine, uporaba ustreznega strokovnega izrazoslovja, obvladanje reševanja strokovnih problemov, suverena predstavitev ključnih spoznanj in spretnost argumentiranja.

Načini ocenjevanja

Ocena diplomskega seminarja in zagovora pred komisijo, ki jo sestavljajo mentor, predsednik komisije in en član (strokovnjak s področja seminarske naloge). Mentor v oceno ni vključen. Ocenjuje se z »opravil«, »ni opravil«. Če je diplomski seminar ocenjen z negativno oceno, mora komisija razloge zanjo pisno obrazložiti. Razlogi so lahko vsebinske ali tehnične narave. Med razloge za negativno oceno diplomskega seminarja sodijo tudi ugotovljene kršitve avtorskih pravic drugih. Študent, upoštevajoč popravke, lahko pristopi k ponovnemu zagovoru diplomskega seminarja na naslednjem razpisanem roku.

Reference nosilca

Nosilka je docentka za področje vinarstvo in vodja Centra za raziskave vina.