Varstvo vinske trte

Cilji in kompetence

S tem predmetom želimo slušatelje podrobneje seznaniti s pestrostjo in vrstami bolezni ter škodljivcev v vinogradih na našem območju in širše. Študentje spoznajo pomembnost naravnih dejavnikov, ki kasneje vplivajo na zdravstveno stanje v vinogradih. Naučijo se ločiti patološke sprememb na vinski trti od fizioloških. Seznanijo se s pogoji, ki so potrebni za pojav glivičnih obolenj in škodljivcev na vinski trti ter z osnovami biokemičnih procesov med patogeni in vinsko trto. Seznanijo se z aktualnimi spoznanji glede najpogostejših bolezni in škodljivcev, kot tudi s tem, kaj lahko na tem področju pričakujemo v prihodnje. Usposobijo se za vizualno in mikroskopsko determinacijo nekaterih pomembnih bolezni in škodljivcev ter za njihovo obvladovanje z mehanskimi ukrepi in s fitofarmacevtskimi sredstvi. Slušatelji se podrobneje seznanijo s konvencionalno, integrirano in ekološko pridelavo grozdja. Študentje znajo ločevati vse navedene načine pridelave in se seznanijo z naravnimi pogoji, ter različnimi tehnologijami, ki omogočajo integrirano in ekološko pridelavo grozdja. Slušatelji pridobijo znanje za samostojno delo pri obvladovanju bolezni in škodljivcev vinske trte.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za lažje razumevanje predmeta je potrebno predznanje mikrobiologije in fiziologije ter varstvo pri delu in varnostni predpisi.

Vsebina

PREDAVANJA
• Razjasnitev pojmov (fitopatologija, fitofarmacija, entomologija...), vzroki sprememb na vinski trti. Kaj je bolezen in bolezensko stanje rastline – zakaj nastane? Pomen naravnih dejavnikov pri bolezenskih stanjih vinske trte.
• Patološke spremembe na vinski trti, kako jih spoznamo in ločimo med seboj. Vzroki in tipi poškodb in njihova intenziteta.
• Glivična obolenja vinske trte (razdelitev (klasifikacija) fitopatogenih gliv, pogoji za nastanek mikoz, infekcijski proces, izražanje simptomov). Načini varstva vinogradov pred glivičnimi obolenji.
• Virusna, fitoplazmatska in bakterijska obolenja vinske trte (simptomatika, dokazovanje in preprečevanje omenjenih bolezenskih stanj).
• Mehanizmi odpornosti vinske trte na rastlinske bolezni ter obrambne reakcije rastlin pred patogeni.
• Pomen škodljivih žuželk pri varstvu vinogradov.
• Morfologija, fiziologija in biologija najpomembnejših škodljivcev vinske trte. Tipi in znaki poškodb na rastlinskih organih. Osnove determinacije škodljivih žuželk v vinogradih.
• Monitoring in načini monitoringa škodljivih žuželk, pragovi škodljivosti in prag odločitve.
• Žuželke in vinograd kot sestavni del ekosistema (odnos žuželka – človek). Načini varstva vinogradov pred fitofagnimi žuželkami.
• Fitofagne pršice pri varstvu vinogradov (njihova morfologija, fiziologija in biologija). Tipi in znaki poškodb na rastlinskih organih in osnove determinacije pri pršicah. Načini varstva pred fitofagnimi pršicami.
• Ogorčice (nematode) kot neposredni škodljivci in posredni prenašalci viroz pri vinski trti (pomen ogorčic kot vektorja viroz).
• Fitofarmacevtska sredstva (FFS) v procesu varstva vinske trte. Razdelitev FFS (gleda na področje uporabe, območje delovanja). Sprejem FFS v rastline, mehanizmi učinkovanja, čas uporabe, uporaba FFS v skladu z dobro agronomsko prakso.
• Varno delo s FFS in zakonski predpisi.
• Razjasnitev pojmov – konvencionalno, integrirano, ekološko vinogradništvo. Smernice integriranega in ekološkega vinogradništva .
• Ekološki vinograd – ekosistem ali ne ?
• Pravilniki, ki urejajo integrirano in ekološko pridelavo, organizacije tovrstne pridelave.
• Primerjava z integrirano in ekološko pridelavo v drugih vinogradniških državah.
• Varstvo pred boleznimi in škodljivci v ekološkem in integriranem vinogradništvu.

VAJE

Vaje bodo potekale v laboratoriju, kjer si bodo študentje ogledali pod mikroskopom znamenja in povzročitelje bolezni. Znamenja bolezni si bodo ogledali tudi na terenskih vajah v vinogradu.

Predvideni študijski rezultati

  • poznavanje pestrostj in vrste bolezni ter škodljivcev v vinogradih na našem območju in širše.
  • Poznavanje naravnih dejavnikov, ki vplivajo na zdravstveno stanje v vinogradih.
  • ločevanje patoloških sprememb na vinski trti od fizioloških.
  • Poznavanje pojava glivičnih obolenj in škodljivcev na vinski trti ter poznavanje osnovnih biokemičnih procesov med patogenimi organizmi in vinsko trto.
  • Poznavanje aktualnih spoznanj glede najpogostejših bolezni in škodljivcev ter napovedi za prihodnost
  • vizualna in mikroskopska determinacija nekaterih pomembnih bolezni in škodljivcev
  • obvladovanje bolezni in škodljivcev z mehanskimi ukrepi in s fitofarmacevtskimi sredstvi.
  • poglobljena znanje o konvencionalni, integrirani in ekološki pridelavi grozdja.
  • Poznavanje naravnih pogojev in različnih tehnologij, ki omogočajo integrirano in ekološko pridelavo grozdja.
  • samostojno in strokovno obvladovanju bolezni in škodljivcev vinske trte.

Temeljna literatura in viri

• Agrios, N. G. 1995. Plant pathology. Third edition, Academic Press Inc., Harcourt Brače Jovanovich Publishers, San Diego, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, Toronto, 801 s. Katalog E-gradivo
• Bavec, M. s soavtorji. 2003. Katalog dovoljenih sredstev za ekološko kmetovanje 2003
• Gomboc, S. s sod. 2002. Priročnik o fitofarmacevtskih sredstvih v Republiki Sloveniji. 3. izdaja. Ljubljana, Društvo za varstvo rastlin Slovenije: 814 s.
• Kropivšek, D. s soavtorji. 2002. Pravilnik o integrirani pridelavi grozdja in vina in tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja za leto 2003, s. 35
• Maček, J.; Kač, M. 1990. Kemična sredstva za varstvo rastlin. ČZP Kmečki glas. Ljubljana, 500 s.
• Maček, J. 1990. Posebna fitopatologija, Patologija sadnega drevja in vinske trte. 2. izdaja Univerza Edvarda Kardelja, VDO Biotehniška fakulteta, VTOZD za adronomijo. Ljubljana, 275 s. Katalog
• Pollini, A. 1998. Manuale di entomologia applicata. Edagricole – Edizioni agricole. Bologna, Roma, Milano, 1459 s.
• Vršič, S.; Lešnik, M. 2001. Vinogradništvo. Založba kmečki glas. Ljubljana, 215-346 Katalog
• Dodatna študijska literatura bo povzeta in na voljo iz strokovnih revij in znanstvenih člankov.

Načini ocenjevanja

Kolokvij iz vaj Izpit 50 % 50 %

Reference nosilca

Nosilec je višji predavatelj za področje Fitopatologija
Izbrane publikacije
1. VIRANT-DOBERLET, Meta, ŽEŽLINA, Ivan. Vibrational communication of Metcalfa pruinosa (Hemiptera: Fulgoroidea: Flatidae). Annals of the Entomological Society of America, ISSN 0013-8746, 2007, letn. 100, št. 1, str. 73-82. [COBISS.SI-ID 22427097], [WoS do 9. 5. 2015: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 9, normirano št. čistih citatov (NC): 8, Scopus do 10. 2. 2016: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 10, normirano št. čistih citatov (NC): 9]
2. ŽEŽLINA, Ivan, ŠKVARČ, Andreja, RUSJAN, Denis, TRDAN, Stanislav. The efficacy of different spraying programs against two fungal pathogens in organic grape production. Journal of plant diseases and protection, ISSN 1861-3829. [Print ed.], 2010, vol. 117, no. 5, str. 220-225. [COBISS.SI-ID 6445689], [WoS do 17. 1. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 18. 3. 2014: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 3]
3. ŽEŽLINA, Ivan, ŠKVARČ, Andreja, BOHINC, Tanja, TRDAN, Stanislav. Testing the efficacy of single applications of five insecticides against Scaphoideus titanus on common grapevines. International journal of pest management, ISSN 0967-0874, 2013, vol. 59, no. 1, str. 1-9. http://dx.doi.org/10.1080/09670874.2012.735378, doi: 10.1080/09670874.2012.735378. [COBISS.SI-ID 7363705], [WoS do 3. 1. 2015: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 2, Scopus do 10. 12. 2014: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 2]
4. MEHLE, Nataša, BRZIN, Jernej, BOBEN, Jana, HREN, Matjaž, FRANK, Jana, PETROVIČ, Nataša, GRUDEN, Kristina, DREO, Tanja, ŽEŽLINA, Ivan, SELJAK, Gabrijel, RAVNIKAR, Maja. First report of Candidatus phytoplasma mali in Prunus avium, P. armeniaca and P. domestica. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, 2007, vol. 56, iss. 4, str. 721. [COBISS.SI-ID 22934233], [WoS do 9. 5. 2015: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, normirano št. čistih citatov (NC): 3, Scopus do 9. 6. 2015: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, normirano št. čistih citatov (NC): 5]
5. DREO, Tanja, PIRC, Manca, ŽEŽLINA, Ivan, POLIAKOFF, Françoise, RIVOAL, Carène, NICE, Flora, CUNTY, Amandine, RAVNIKAR, Maja. First report of Pseudomonas syringae pv. actinidiae, the causal agent of bacterial canker of kiwifruit in Slovenia. Plant disease, ISSN 0191-2917, 2014, vol. 98, no. 11, str. 1578, doi: 10.1094/PDIS-05-14-0513-PDN. [COBISS.SI-ID 3204175], [WoS do 3. 2. 2016: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 3. 2. 2016: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, normirano št. čistih citatov (NC): 1]
6. MAVRIČ PLEŠKO, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, SELJAK, Gabrijel, ŽEŽLINA, Ivan. First report of Grapevine Pinot gris virus infecting grapevine in Slovenia. Plant disease, ISSN 0191-2917, 2014, vol. 98, no. 7, str. 1014, doi: 10.1094/PDIS-11-13-1137-PDN. [COBISS.SI-ID 4397928], [WoS do 28. 7. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 2. 5. 2015: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 1]
7. MEHLE, Nataša, BRZIN, Jernej, BOBEN, Jana, HREN, Matjaž, FRANK, Jana, PETROVIČ, Nataša, GRUDEN, Kristina, DREO, Tanja, ŽEŽLINA, Ivan, SELJAK, Gabrijel, RAVNIKAR, Maja. First report of 'Candidatus Phytoplasma mali' in Prunus avium, P. armeniaca and P. domestica. New disease reports, august 2006-january 2007, vol. 14, [2 str.]. [COBISS.SI-ID 1673807]
8. VIRŠČEK MARN, Mojca, MAVRIČ PLEŠKO, Irena, UREK, Gregor, MYRTA, Arben, ŽEŽLINA, Ivan. First report of Peach Latent Mosaic Viroid and Hop Stunt Viroid in Prunus in Slovenia. Journal of plant pathology, ISSN 1125-4653, 2006, letn. 88, št. 3, Supplement, str. S67. [COBISS.SI-ID 2424936]