Italijanski jezik

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je spoznavanje italijanskega splošnega jezika: obvladovanje bralnih
sposobnosti ter slušnih in pisnih spretnosti. Ob koncu tečaja se študentje lahko
sporazumevajo o vsakdanjih splošnih temah in obvladajo osnove korispondence.
Poleg tega je cilj predmeta seznaniti študente z osnovno terminologijo na področju
vinogradništva v ustni in pisni komunikaciji. Vaje so namenjene reševanju praktičnih
problemov s področja strokovnega jezika (problemsko naravnano učenje tujega jezika
stroke).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

Vsebina

Predavanja

Udeleženci spoznajo in usvojijo osnove besedišča in jezikovnih struktur italijanskega
jezika. Usvojijo osnovne slovnične čase in načine. Poudarek je na ustnem
sporazumevanju. Teme so vzete iz vsakdanjega življenja: pozdravi (tikanje, vikanje),
vreme, predstavitev samega sebe, gostov, poslovnih partnerjev, svojega kraja;
pridobivanje informacij v tujem okolju.

Študentje v drugem delu spoznavajo splošni italijanski jezik v situacijah vezanih na
pogovor o vinu (navade pitja in serviranja, kaj piti z določeno jedjo...)
vinogradništvu in vinarstvu. Del vsebine je posvečen strokovnim temam povezanih z
gojenjem vinske trte v Sloveniji in Italiji. Študentje primerjajo naša in tuja vina.

Vaje

Predavanja in vaje se medsebojno prepletajo. Študentje aktivno sodelujejo v učnem
procesu, še posebej pri vajah, ki so usmerjene v reševanje praktičnih problemov.
Preko vaj študentje usvojijo znanja in veščine za upešno predstavitev določene teme:
govorna vaja in krajši pisni izdelki (reklamna obvestila, vabila, prospekti, nalepke in) .

Predvideni študijski rezultati

  • obvladovanje bralnih, slušnih in pisnih spretnosti Italijanskega jezika
  • sporazumevanje v italijanskem jeziku o vsakdanjih temah, uporaba jezika za komuniciranje v poslovnem svetu
  • strokovno vinogradniško-vinarsko-vinarsko trženjsko- izrazoslovje-pisno in ustno

Temeljna literatura in viri

• Matteo La Grassa: L’Italiano all’Università 1, Edilingua. Katalog
• M. Dardano, P. Trifone: La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 1997.
• Latino, M. Muscolino: Una grammatica italiana per tutti, Edilingua, 2004.
• S. Šlenc: Veliki italijansko – slovenski slovar, DZS 1997. Katalog
• S. Šlenc: Veliki slovensko – italijanski slovar, DZS 2006. Katalog
• Drugo pri predavanjih in vajah razdeljeno gradivo (reklamni oglas, prospekti, križanke, plakati, učni listi).

Načini ocenjevanja

Pisni in ustni izpit.

Reference nosilca

Karla Božič je od leta 1977 do upokojitve leta 2010 poučevala italijanski in štiri leta tudi francoski jezik na Srednji ekonomski in trgovski šoli. Vsa leta je poučevala tudi v enotah za odrasle, občasno pa je vodila tečaje za odrasle pri različnih šolah.

Oktobra leta 2000 se je habilitirala za predavateljico in do leta 2007 predavala na Fakulteti za turizem v Portorožu. Leta 2009 je bila imenovana za predavateljico tudi na Višji šoli za poslovno izobraževanje Leila v Ljubljani.

Med svojim rednim delom je bila mentor številnim učiteljem pripravnikom in imela tudi hospitacijske nastope za študente italijanskega jezika s Filozofske fakultete v Ljubljani.

Od leta 1995 do leta 2000 je bila članica republiške maturitetne komisije za italijanščino, ta leta in tudi kasneje pa je sodelovala kot zunanja ocenjevalka ter pri pripravi maturitetnega izpitnega kataloga. Še vedno sodeluje z Državnim izpitnim centrom kot recenzentka izpitnih pol.

Rogovič, Tanja, Božič, Karla: Italijanski jezik v turizmu II: Učno gradivo za 2. letnik – prvi tuji jezik, 2006

Rogovič, Tanja, Božič, Karla: Italijanski jezik v turizmu I: Učno gradivo za 1. letnik – prvi tuji jezik, 2006

Baebler, Jasna, Benulič, Saša, Bitenc, Suzana, Božič, Karla: Predmetni izpitni katalog za maturo, 2000