Agrometeorologija

Cilji in kompetence

Študent se v prvem delu predavanj seznani z osnovnimi zakoni fizike ozračja ter klasičnimi in avtomatskimi meritvami meteoroloških spremenljivk. V drugem delu predavaj je poudarek na mikrometeorologiji rastlinske odeje, kjer se študent seznani s teoretičnimi znanji kot tudi s praktičnimi primeri medsebojnega vpliva vremena in rastlin. V zadnjem delu se študent seznani s podnebnimi razmerami v Sloveniji in njihovo spremenljivostjo. Pri tem je poudarek na kmetijsko (še posebej vinogradniško) pomembnih območjih.
S pridobljenimi znanji in v kombinaciji z drugimi predmeti se bo lažje prilagajal spremembam, ki smo jim priča.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Fizika.

Vsebina

PRVI DEL
Splošni podatki o ozračju: sestava zraka, struktura ozračja
Temperatura zraka, zračni tlak, zračna vlaga, veter: osnovni zakoni termodinamike ozračja; časovno in krajevno spreminjanje navedenih meteoroloških spremenljivk.
Sevanje: osnovni zakoni sevanja; sevanje Sonca, tal in ozračja; sevalna bilanca
Kondukcija: osnovni zakoni energijskih tokov v trdni plasti; kondukcija v tleh
Konvekcija: osnovni zakoni turbulenčnih energijskih tokov, konvekcija v ozračju
Energijska bilanca tal: povezava sevalne bilance, kondukcije in konvekcije v energijsko bilanco tal
Vodna bilanca tal: padavine, evaporacija, transpiracija, voda v tleh
DRUGI DEL
Vpliv rastlinske odeje na spremenljivost meteoroloških spremenljivk znotraj rastlinske odeje
Energijska in vodna bilance rastlinske odeje, posamezne rastline in lista
Vpliv vremenskih dejavnikov na rast in razvoj rastlin: fotosinteza, dihanje, poraba vode, ....; fenologija
Pomen vremena za razvoj bolezni in škodljivcev
Vloga vremenskih in podnebnih razmer v živinoreji
TRETJI DEL
Podnebna raznolikost Slovenije: različni podnebni tipi, vpliv reliefa, morja in Panonske nižine, spremenljivost podnebnih razmer
Podnebne razmere in kmetijstvo (še posebej vinogradništvo): vloga vremena in podnebja v kmetijstvu; Razlike v podnebnih razmerah kmetijsko pomembnih območij ter njihov vpliv kmetijske panoge; problem suše, slane, zmrzali, toče, vročine, mraza, ....

VAJE

Pri vajah študentje rešujejo praktične naloge iz podane snovi.

Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi osnovna znanja s področja fizike ozračja, meritvev meteoroloških spremenljivk, medsebojnim vplivom vremena in rastlin-s poudarkom na vinogradništvu. Študent pridobi znanje s področja podnebnih razmer v Sloveniji v zadnjih časih, njihovo spremenljivostjo. S pridobljenimi znanji in v kombinaciji z drugimi predmeti se bo lažje prilagajal spremembam, ki smo jim priča.

Temeljna literatura in viri

  • J. Rakovec, T. Vrhovec, Osnove meteorologije, DMFA, Ljubljana, 2000 Katalog
  • J. M. Wallace & P. V. Hobbs, Atmospheric Science – An Introductury Survey (Chapters 1, 3, 4, 6, 7), Elsevier / Academic Press, 2nd edition https://doi.org/10.1016/C2009-0-00034-8 E-gradivo
  • Skok G. (2021), Uvod v meteorologijo, UL FMF, tudi prosto dostopno na naslovu: E-gradivo
  • Ahrens, C.D. (2009) Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment. 9th Edition, Cengage Learning, Boston. Katalog

Načini ocenjevanja

Poročila vaj in seminar (50 %). Opravljene vaje so pogoj za pristop k izpitu. Izpit (50 %)

Reference nosilca

Dr. Klemen Bergant je izredni profesor za področje meteorologije na Univerzi v Novi Gorici, kjer je dopolnilno zaposlen (20%) na Centru za raziskave atmosfere. Njegova raziskovalna področja so: regionalne podnebne spremembe, agroklimatologija, fizika ozračja ter razvoj in uporaba lidarjev. Iz navedenih področij je s soavtorji objavil več kot 30 znanstvenih člankov ter več strokovnih in poljudnih člankov. Svoje raziskovalno delo je predstavil na številnih znanstvenih in strokovnih srečanjih, v monografijah in poročilih o raziskavah. Dr. Klemen Bergant je sicer direktor Urada za meteorologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, stalni predstavnik Republike Slovenije pri Svetovni meteorološki organizaciji (WMO), predseduje Evropski mreži državnih meteoroloških služb (EUMETNET) in je aktivno vključen v delo skupščin in svetov evropskih meteoroloških organizacij in združenj. Je tudi sodni izvedenec za meteorologijo.

Izbrana bibliografija:

GAO, Fei, STANIČ, Samo, BERGANT, Klemen, BOLTE, Tanja, COREN, Franco, HE, Tingyao, HRABAR, Andrej, JERMAN, Jure, MLADENOVIČ, Ana, TURŠIČ, Janja, VEBERIČ, Darko, IRŠIČ ŽIBERT, Mateja. Monitoring presence and streaming patterns of Icelandic volcanic ash during its arrival to Slovenia. Biogeosciences, ISSN 1726-4170, 2011, vol. 8, no. 8, str. 2351-2363, doi: 10.5194/bg-8-2351-2011. [COBISS.SI-ID 1977339]

BERGANT, Klemen, BELDA, Michal, HALENKA, Tomáš. Systematic errors in the simulation of european climate (1961-2000) with RegCM3 driven by NCEP/NCAR reanalysis. International journal of climatology, ISSN 0899-8418, 2007, vol. 27, str. 455-472. [COBISS.SI-ID 695547]

BERGANT, Klemen, TRDAN, Stanislav. How reliable are thermal constants for insect development when estimated from laboratory experiments?. Entomologia experimentalis et applicata, ISSN 0013-8703, 2006, vol. 120, str. 251-256. [COBISS.SI-ID 4599417]

BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, TRDAN, Stanislav. Uncertainties in modelling of climate change impact in future : an example of onion thrips (Thrips tabaci Lindeman) in Slovenia. V: DEBELJAK, Marko (ur.), DŽEROSKI, Sašo (ur.), ŽENKO, Bernard (ur.). Selected papers from the Fourth European Conference on Ecological Modelling, September 27-October 1, 2004, Bled, Slovenia, (Ecological modelling, ISSN 0304-3800, vol. 194, issues 1-3, 2006). Amsterdam: Elsevier, 2006, vol. 194, no. 1-3, str. 244-255. [COBISS.SI-ID 4481913]

BERGANT, Klemen, SUŠNIK, Mojca, STROJAN, Igor, SHAW, Andrew G. P. Sea level variability at Adriatic coast and its relationship to atmospheric forcing. Annales geophysicae, ISSN 0992-7689, 2005, vol. 23, no. 6, str. 1997-2010. [COBISS.SI-ID 417275]