Kmetijstvo in okolje

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobiti znanja iz problematike kmetijske dejavnosti v pokrajini, z njihovimi vzroki, značilnostmi in posledicami. Slušatelji obravnavajo razmerja in medsebojne vplive kmetijstva in okolja. Seznanijo se s primeri iz sveta in Slovenije. Osrednji del je namenjen spoznavanju kmetijske pokrajine, njenih najpomembnejših elementov: značilnosti rabe zemljišč, intenzivnost pridelave, kroženje hranil in pretok energije. Kmetijsko pridelavo spoznajo z vidika varstva okolja in spoznajo za kmetijstvo specifične okoljske probleme: erozijo prsti, spremembe okolja, problematiko ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijski pridelavi in obremenjevanje z nitrati in fosfati. Sledi sklop predavanj preko katerih slušatelji spoznajo upravljalne strategije in načine zmanjševanja vplivov kmetijstva na okolje preko različnih ustaljenih kmetijskih praks.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.
Predmet dopolnjuje botaniko, kemijo, kemijo in biologijo tal ter vinogradniške predmete.

Vsebina

Osnove ekologije in poznavanje ekosistemov ter njihovega delovanja (kroženje energije in snovi)

Posledice obremenjevanja okolja za kmetijstvo in vplivi globalnih pojavov na kmetijstvo (globalni pojavi: problematika ozona, učinek tople grede in klimatske spremembe)

Odpadki v kmetijstvu

Vplivi kmetijstva na okolje:
- Kmetijsko-okoljski kazalniki
- Analiza stanja v Sloveniji

Life-Cycle Assessment in Agricultural Systems (4 ure – gostujoči predavatelj)

Upravljalne strategije

Načini zmanjševanja vplivov kmetijstva na okolje:
- dobre prakse
- integrirana pridelava
- ekološko kmetijstvo

VAJE
Vaje so sestavljene iz terenskih ogledov specifičnih primerov vpliva kmetijstva na okolje kot so vplivi na vodna telesa, vplivi fitofarmacevtskih sredstev, spremembe krajine itd. ter ogledov dobrih okoljskih praks v kmetijstvu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti se naučijo razlikovati med različnimi oblikami onesnaženja, ki ga povzročajo kmetijske dejavnosti. Po zaključenem predmetu so sposobni oceniti vplive kmetovanja in posamezne kmetije na okolje in opisati primerne rešitve.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

  • Sustainable Agriculture and the Environment / ed.: Muhammad Farooq, Nirmali Gogoi, Michele Pisante. 1st Edition - April 14, 2023, Elsevier, 9780323905008

Dodatna:

  • Kupchella, C. E.; Hyland, M. C. 1993. Environmental Science – Living with the system of nature (3rd edition), ISBN-0-13-282740-9, Prentice Hall, N. Jersey. Katalog
  • Novotny V, 1999: Diffuse pollution from agriculture – a worldwide outlook. Water Sci Tech 39(3):1–13. https://doi.org/10.1016/S0273-1223(99)00027-X
  • High nature value farmland: characteristics, trends and policy challenges. 2004. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. ISBN 92-9167-664-0. Katalog
  • Miteam učilnica, Moodle učilnica, prosojnice predavateljev.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit.

Reference nosilca

Redni profesor s področja kemije na Univerzi v Novi Gorici

Povezava do njegovih referenc znanstvenega in strokovnega dela