Računovodstvo in vodenje evidenc

Cilji in kompetence

Splošni namen tega predmeta je študenta uvesti v uporabo računovodskih informacij na vinogradniški kmetiji in ga seznaniti s praktičnimi rešitvami glede vinogradniških in kletarskih evidenc, ki izhajajo iz normativnih zahtev. Namenjen je študentom, ki potrebujejo temeljna znanja iz računovodstva in vodenja evidenc na ravni vinogradniške kmetije. Obravnavana so teoretična in konkretna vprašanja, ki študentu omogočijo vpogled v razne vidike spremljanja ekonomskega položaja na kmetiji in ga navajajo na nujnost vodenja potrebnih in/ali predpisanih evidenc. Poseben poudarek je na nadgradnji predhodnih znanj iz vinogradništva, kletarstva in ekonomike (v vinogradništvu in vinarstvu) s spoznanji o uporab(nost)i osnovnih računovodskih načel za ugotavljanje ekonomskega položaja vinogradniške kmetije ter na seznanitvi z normativnimi okviri in prakso vodenja evidenc.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predznanje matematike.

Vsebina

 1. Uvod
  • Cilj in namen študija
  • Napotki in sugestije za študij
  • Predstavitve učnih pripomočkov in načina dela
  • Predstavitve obveznosti študentov
  • Izhodišča za učinkovit študij
 2. Utemeljitev potrebe po vodenju računovodstva oz. knjigovodstva na kmetijah
  • Neugoden dohodkovni položaj slovenskih kmetij zahteva analizo vzrokov in ukrepanje
  • Zbrani in agregatno obdelani knjigovodski podatki so nepogrešljivi pri analiziranju
  • Na osnovi analize podatkov se lažje argumentirajo ukrepi ekonomske politike
  • Zaradi vključevanja v EU se pojavlja potreba po primerljivosti (same definicije kmetije in kazalnikov gospodarske uspešnosti)
  • Slovenija je prevzela metodologijo FADN (Farm Accountancy Data Network), ki je uveljavljena v vseh državah Evropske unije

 3. Različni vidiki računovodstva in vodenja evidenc na vinogradniški kmetiji

• Vloga in pomen računovodstva in evidenc na vinogradniški kmetiji
• Značilnosti računovodstva na kmetiji: preprostost, preglednost in uporabnost
• Značilnosti vodenja evidenc na kmetiji: dosledna zakonodaja in koristnost
• Stroški in koristi vodenja računovodstva in evidenc na kmetiji
• Zakaj je sploh potrebno poznavanje računovodstva in evidenc?
• Računovodski podatki pomagajo k uresničevanju načrtovanih ciljev kmetovanja
• Evidence omogočajo nadzor nad (strokovnim) delom v vinogradu in v kleti
• Kdo so lahko uporabniki računovodskih informacij z vinogradniške kmetije
• Strokovni in normativni okviri za vodenje računovodstva in drugih evidenc
4. Slovenski računovodski standardi (SRS)
• Vsebina, namen in druge značilnosti računovodskih standardov
• Kako so sestavljeni Slovenski računovodski standardi
• Nastanek in razvoj prve generacije Slovenskih računovodskih standardov
• Uveljavitev in značilnosti druge generacije Slovenskih računovodskih standardov
• Glavne značilnosti Mednarodnih računovodskih standardov (MRS)
• Primerjava med SRS in MRS
• Analiza uporabnosti Slovenskih računovodskih standardov za področje kmetijstva
• Razmerje med računovodstvom in knjigovodstvom
5. Spremljanje dohodkovnega položaja na kmetijah v Sloveniji
• Profesionalno kmetovanje zahteva natančen zapis podatkov in izračun rezultatov
• Uporaba mikroekonomskih podatkov s kmetij na agregatni ravni
• Posredovanje podatkov svetovalnim in statističnim institucijam
• Tudi na kmetijah je treba ugotavljati uspešnost
• Računovodstvo na kmetiji ni samo knjiga prejetih in izdanih faktur
• Analiza dohodkovnega položaja slovenskih kmetij
• Potreba po vzpostavitvi računovodstva oz. vodenja knjigovodstva na kmetijah
• Predsodki kmetov o težavnosti vodenja enostavnega ali dvostavnega računovodstva
• Neuspeli Projekt analitičnega knjigovodstva
• Možnosti za uporabo metodologije FADN (Farm Accountancy Data Network)
6. Podrobnejši vpogled v značilnosti metodologije FADN
• Temeljne naloge FADN metodologije
• Način(i) zbiranja, oblika podatkov in njihova obdelava je po državah različno urejeno
• Podatkovni model in vsebina rezultatov je enotno opredeljena in natančno predpisana
• Kriteriji izbora kmetij v vzorec
• Metodologija FADN državi omogoča »vpogled« v delo kmetovalcev
• Uporaba mikroekonomskih podatkov za analize potrebne za oblikovanje kmetijske politike,
• Možnosti integracije FADN podatkov v (državne) statistike
• Možnosti za primerjave FADN podatkov med državami
• Vzpostavitev baze (mikroekonomskih) podatkov o (npr.) ekološkem kmetovanju
• Metodologija FADN kmetovalcem omogoča spremljanje in analizo uspešnosti svojega dela
• Normativne zahteve (države) za vzpostavitev ogrodja kmetijsko-knjigovodskih podatkov
• 7. Primerjava (ekonomskih) kazalnikov po FADN s Slovenskimi računovodskimi standardi
• Večje, profesionalne kmetije so zainteresirane za spremljanje ekonomskega položaja
• Ekonomska velikost kmetij
• Ugotavljanje poslovnega rezultata
• Ekonomski kazalniki FADN: skupni prihodek, stroški, skupni spremenljivi stroški, vmesna poraba, amortizacija, bruto in neto dodana vrednost, dohodek kmečke družine, sredstva, sprememba vrednosti lastnega kapitala, bruto in neto investicije, denarni tok
• Aplikacija proučevanih kazalnikov za uporabo na vinogradniški kmetiji
8. Koristnost ugotavljanja ekonomskega položaja na vinogradniških kmetijah z vidika kmetovalca
• Logika finančnega analiziranja poslovanja na kmetiji
• Vpliv poslovnih dogodkov na premoženje kmetije
• Bilanca stanja kot prikaz finančnega položaja podjetja v določenem trenutku
• Uporaba podatkov o finančnem stanju kmetije
• Razvrstitev (ekonomske kategorije) sredstev
• Razvrstitev (ekonomske kategorije) obveznosti do virov sredstev
• Osnovne značilnosti vrednotenja sredstev na kmetiji
• Pojasnjevanje oz. razumevanje (ekonomskih) kazalnikov
• Izkaz (prihodkov in odhodkov ter) poslovnega izida (dobička)
• Vzajemne povezave med obsegom dejavnosti, stroški in dobičkom itd.
• Uporaba zbranih podatkov za sodelovanje s finančnimi institucijami
9. Normativna ureditev s področja vodenja vinogradniških in vinarskih evidenc
• Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina
• Pravilnik o integrirani pridelavi grozdja in vina.
• Pravilnik o načinu vodenja evidence o proizvodnji oziroma prometu vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina.
• Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov
• Pravilnik o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve
• Pravilnik za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
• Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev
10. Osnovne vinogradniške in vinarske evidence
• Evidence o proizvajalcu grozdja, vinskega mošta in vina
• Evidence o obdelavi zemljišča (v skladu z zahtevami Pravilnika o integrirani pridelavi)
• Evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstev
• Evidence o ugotavljanju sladkorne stopnje pred trgatvijo s strani pooblaščenih institucij
• Evidence o dovoljenem dosladkanju vinskega mošta oz. drozge
• Evidence o proizvedenih količinah vina po končani fermentaciji po posameznih sortah
• Evidence o negi, kakovosti vina in premikih vina pred stekleničenjem ter o porabljenih enoloških sredstvih
• Evidence o prodaji nevstekleničenega vina
• Evidence o prodaji vina v steklenicah
• Evidence o zalogah vina
11. Evidence, ki jih vodijo upravni organi oz. Upravne enote
• kataster vinogradov
• register pridelovalcev grozdja in vina in proizvajalcev drugih proizvodov iz grozdja ter vina
• prijava letnega pridelka
• prijava zalog vina
13. Podrobnejši vpogled v kletarske evidence in v trženje vina
• Normativne zahteve po vodenju kletarskih evidenc (35. člen ZVDP)
• Kletarska evidenca o pridelavi, predelavi in prometu z grozdjem, moštom in vinom
• Podatki o geografskem poreklu
• Podatki o kakovosti in količini mošta in vina po posamezni kleti
• Podatki o vinu, ki je namenjeno lastni porabi
• Podatki o kupcih oz. o prodaji vina
• Možnost uporabe računalnika pri vodenju evidenc na vinogradniški kmetiji

VAJE

• Razumevanje osnovnih pojmov računovodstva in financ z vidika SRS
• Razumevanje, analiziranje in pojasnjevanje informacij iz knjigovodstva na kmetiji
• Poznavanje normativne ureditve vodenja vinogradniških in vinarskih evidenc
• Analiza stroškov kmetije z raznih vidikov v kontekstu sprejemanja poslovnih odločitev
• Metode vodenja vinogradniških in vinarskih evidenc s pomočjo računalnika
• Primeri finančnega planiranja (likvidnosti) na kmetiji
• Primeri sprejemanja investicijskih odločitev na kmetiji
• Primeri gospodarjenja z zalogami vina
• Razreševanje dilem glede financiranja naložb na kmetiji
Predavanja, na katerih se obravnava vsebina predmeta in vaje, na katerih je poudarek na praktični uporabi računovodskih informacij in vlogi evidenc v procesu vodenja vinogradniške kmetije, potekajo v vzajemni povezavi po posameznih tematskih sklopih. Povezava teorije z obravnavo primerov iz prakse ("case studies") prispeva k lažjemu dojemanju učne snovi in utrjuje ter poglablja znanje študentov, s čimer se povečuje učinkovitost študija.

Predvideni študijski rezultati

Učni načrt je oblikovan tako, da se študent usposobi za samostojno praktično vodenje računovodstva in evidenc vinogradniške kmetije. Izhajajoč iz poslanstva računovodstva slušatelj najprej spozna osnove SRS (Slovenski računovodski standardi) in njihovo razmerje z MRS (Mednarodni računovodski standardi). Temu sledi vpogled v problematiko spremljanja dohodkovnega položaja na kmetijah v Sloveniji in spoznavanje knjigovodstva na kmetijah po metodologiji FADN (Farm Accountancy Data Network), uveljavljeni v deželah EU. Nato je študentu omogočeno, da metodologijo FADN primerja s SRS in vzporedno s tem osvoji še principe ugotavljanja ekonomskega položaja na kmetiji. Na ta način se zbliža z logiko finančnega analiziranja poslovanja na kmetiji in nauči uporabljati podatke o finančnem stanju. Razume tudi (ekonomske) kazalnike o vzajemnih povezavah med obsegom dejavnosti, stroški in dobičkom. Podano snov zaokrožuje seznanitev z normativnimi zahtevami glede vodenja vinogradniških in kletarskih evidenc. Poudarjena praktična uporabnost pridobljenih znanj se utrjuje na vajah z reševanjem številnih ilustrativnih primerov ter s skupinsko obravnavo izpostavljenih dilem.

Temeljna literatura in viri

• Slovenski računovodski standardi. Zveza računovodij finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, 2001. E-gradivo
• Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina RS.
• Zakon o kmetijstvu RS. E-gradivo
• Pravilnik o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina in o njihovi embalaži RS. E-gradivo
• Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov RS. E-gradivo
• Pravilnik o načinu vodenja evidence o proizvodnji oziroma prometu vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina RS.
• Pravilnik o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve RS. E-gradivo
• Pravilnik za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l RS št. 13/02); Ta pravilnik vsebinsko povzema uredbi št. 2081/92 EGS in 2082/92 EGS.
• Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev RS.
• Peter Atrill, Eddie McLaney: Accounting and Finance for Non-specialist. 3rd Edition. Harlow (Essex) : Pearson Education Limited / Prentice - Hall Europe, 2001. 406 str. E-gradivo
• Hočevar, M.; Igličar, A.; Zaman, M. 2000. Osnove računovodstva. Ekonomska fakulteta, Ljubljana – izbrana poglavja. Katalog
• Colman, D.; Young, T. 1989. Principles of Agricultural Economics. Cambridge, Cambridge University Press. E-gradivo
• Erjavec, E. in sod.: Slovensko kmetijstvo in evropske integracije. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (študija , Ljubljana, 1996.
• Uredba EGS (Council regulation) 79/65/CEE ”Metodologija za popolno primerljivost kazalnikov gospodarske uspešnosti na ravni kmetije in ananliziranje podatkov na nacionalni in meddržavni ravni”.
• Uredba EGS (Council regulation) 118/66/CEE ”Podatkovni model za zapis vseh potrebnih podatkov”.
• Uredba EGS (Council regulation) 2237/77/CEE ”Temeljni dokument o knjigovodstvu v kmetijstvu”.
• Kavčič S. 1996. Farm management, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (skripta), Ljubljana.
• Kay, R.D. 1986. Farm Management. 2.izdaja, New York, McGraw-Hill. E-gradivo
• Ponatisi na vajah in predavanjih uporabljenega slikovnega gradiva.
• Članki z aktualno problematiko o računovodstvu in financah iz strokovne publicistike.

Načini ocenjevanja

V okviru vaj se ocenjuje prisotnost in sodelovanje na vajah (25 %) in predstavitev in izdelana seminarska naloga (25 %). Opravljene vaje so pogoj za pristok k izpitu (50 %).

Reference nosilca

Dr. Boris Gojković je višji predavatelj za Računovodstvo in vodenje evidenc ter Ekonomika v vinogradništvu in vinarstvu na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo.
Področja dejavnosti: računovodstvo, davki, poslovne analize, svetovanje, poslovno načrtovanje, bančništvo in poslovne finance