Izbrane teme s področja vrednotenja nepremičnin in nepremičninskih vlaganj

Cilji in kompetence

V okviru predmeta študenti morajo usvojiti znanje:
• o mehanizmih določanja cen na tržiščih različnih vrst;
• o nepremičninskem trgu in gradbenem trgu, njihovih oblikah in akterjih;
• o analizi podatkov ter osnovno znanje opisne statistike;
• finančne matematike, časovni vrednosti denarja, vrednotenja denarnih tokov;
• o najpomembnejših metodah za vrednotenja cen in dobička;
• o uporabi tehnik nepremičninskih vlaganj;
• analize denarnih tokov in analize tveganja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih predpogojev.

Vsebina

h1. 1. Ekonomika
1.1. Uvod v ekonomiko: cene, povpraševanje, ponudba.
1.2. Obnašanje potrošnika: izbira potrošnika, povpraševanje in elestičnost cen.
1.3. Obnašanje ponudbe: funkcijski stroški, stroški proizvodnje.
1.4 Oblike tržišč.
1.5. Nepremičninski trg.
1.6. Trg gradbeništva.

h1. 2. Vrednotenje nepremičnin in cene
2.1. Vrednost trga.
2.2. Pristop primerjave trga (MCA).
2.3. Finančna matematika.
2.4. Časovna vrednost denarja.
2.5. Diskontna mera in obrestna mera.
2.6. Vrednotenje denarnih tokov.
2.7. Ocena sedanje vrednosti in prihodnje vrednosti.
2.8. Rente.
2.9. Amortizacijski skladi.
2.10. Hipoteke in amortizacija.
2.11. Pristopi dobička.
2.12. Hedonske cene.
2.13. Stroški gradnje in prenove.

h1. 3. Tehnike odločanja o nepremičninskih vlaganjih
3.1. Proces javnih sredstev.
3.2. Analiza preostalega stanja.
3.3. Roki za odplačilo.
3.4. Donosnost naložb.
3.5. Trenutna neto vrednost.
3.6. Notranja stopnja donosnosti.
3.7. Analiza tveganja.
3.8. Stroški življenjskega cikla.
3.9. Analiza stroškov in koristi.
3.10. Analiza razobrestovanja denarnih tokov.

Predvideni študijski rezultati

V okviru predmeta študenti pridobijo naslednje veščine, kot so:
• sposobnost analize tržišča glede na ponudbo in povpraševanje z namenom priprave in organizacije projektov, ki odražajo potrebe uporabnika in konkurenčnega okvir;
• razumevanje oblikovanja cen in oblik tržišč;
• sposobnost vrednotenja nepremičnin in načrtovanja stroškov;
• vključevanja projekta s področja arhitekture v odnose med nepremičninskim trgom in gradbenim sektorjem;
• vrednotenja pozidanih območij s stališča ar financiranja nepremičninskih projektov, tako javnih kot zasebnih;
• uporabe najpomembnejših tehnik nepremičninskih vlaganj.

Temeljna literatura in viri

 • Baum Andrew, (2015), Real Estate Investment, 3 edition, Routledge.
 • Baum Andrew, Hartzel, (2012), Global Property Investment: Strategies, Structures and Decision, Wiley – Blackwell. E-gradivo
 • Graham Squires, Erwin Heurkens, (2014), International Approaches to Real Estate Development, Routledge.
 • Greer G.E., Kolbe P.T. (2009), Investment Analysis for Real Estate Decisions, Kaplan AEC Education. E-gradivo
 • Havard T. (2008), Contemporary Property Development, RIBA Publishing. E-gradivo
 • Havard T. (2013), Financial Feasibility Studies for Property Development: Theory and Practice, Taylor & Francis.
 • Myers D. (2011) Economics & Property, Elsevier/EG Books. E-gradivo
 • Myers D. (2012) Construction economics: A New Approach, Taylor & Francis. E-gradivo
 • Peter Dent, Michael Patrick, Xu Ye, (2013), Real Estate Property Markets and Sustainable Behaviour, Routledge E-gradivo
 • Reed R., Sims S. (2014), Property Development, Taylor & Francis. E-gradivo
 • Stephen F. Fanning, (2014) Market Analysis for Real Estate (2 edition), Appraisal Institute. E-gradivo
 • Brown G., Matysiak G. (2000), Real Estate Investment, A Capital Market Approach, Prentice – Hall. E-gradivo

Načini ocenjevanja

V okviru predmeta študenti izdelajo samostojni projekt s področja analize razobrestovanja denarnih tokov nepremičninskih vlaganj Vse projekte študenti izdelajo v pisni obliki ter ustno zagovarjajo v obliki odprte diskusije s predavateljem in ostalimi študenti. 50/50

Reference nosilca

Predavateljica na Univerzi v Ferrari.