Metode zgodovinskega raziskovanja za interpretacijo dediščine

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je vzpostavitev holističnega ogrodja v okviru niza metod in orodij, ki se uporabljajo v zgodovinskem raziskovanju, in sicer z namenom, da se oblikuje strateški pristop, ki je nujen za obravnavanje teorije, praks in metod ohranjanja, upravljanja in načrtovanja dediščine.
Opravljene bodo dejanske in situ analize urbanih prostorov, stavbnih objektov in krajin, kar bo študentom pomagalo bolje razumeti dejstvo, kakšen je pomen kulturne dediščine in kako pojmovati dela in njihov pomen: vizualno pričevanje zgodovine in tradicij.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih predpogojev, priporočene pa je dobro razvita sposobnost risanja na podlagi opazovanja ter znanje fotografiranja.

Vsebina

Pri predmetu se študenti naučijo metod kritične analize in orodij, ki so potrebna za raziskovalne projekte na področju razvoja urbane kulture. Prek izrazito interdisciplinarnega pristopa so obravnavana področja zgodovine arhitekture, zgodovine umetnosti, urbane sociologije in geografije, ter arheologije.

 • Urbana teorija in zgodovina
  V prvem sklopu predavanj se bodo predavanja osredotočala na raziskovalne metode in jezikovna vprašanja, povezana z “urbano teorijo in zgodovino”, “zgodovino arhitekture” in “umetnostno zgodovino”, še posebej na specifične družbene, intelektualne tradicije in tradicije v praksi, skozi katere so se omenjene discipline razvijale kot samostojna raziskovalna področja. Skozi kritično interpretacijo izbrane literature se bodo študenti naučili osnovnega intelektualnega diskurza in se seznanili z metodološkimi trendi in zgodovinskim raziskovanjem, ki se povečini osredotoča na urbanistične problematike.
 • Podoba mesta/branje in reprezentacija mest
  Drugi sklop predavanj obravnava pregled razvoja reprezentacije urbanizma: (historična kartografija, diagrami, zemljevidi, ilustracije, IKT). Spremembe v urbanizmu in rast bodo obravnavane skozi analizo različnih zgodovinskih in sodobnih reprezentacijskih sredstev (ikonografski in pisni). Cilj je naučiti študente, da kritično interpretirajo z namenom, da prepoznajo zgodovinske vrednoste urbanega okolja in krajine kot učinkovita orodja za varovanje, načrtovanje in upravljanje dediščine.
 • Spremembe v urbanizmu in izzivi v konservatorstvu
  V okviru tretjega sklopa predavanj bo prikazana primerjava med določenimi ključnimi epizodami. Študenti bodo razumeli dejstvo, zakaj ena sama epizoda v zgodovini lahko deluje kot primer-paradigma pri razumevanju širšega okvira družbenih, ekonomskih, umetniških in urbanih dejstev in praks.

Predvideni študijski rezultati

Študenti se bodo v okviru predmeta usposobili za:
- strukturiranje in uporabo širokega nabora virov (raziskave arhivskega gradiva, organiziranje podatkov, izvajanje analiz) za potrebe razumevanja projektov, sprememb in razvoja prostora.
- uporabo zgodovinskih metod za interpretacijo kulturne dediščine.
- analiziranje in reprezentacijo vrednot in posredovanje informacij o vrednotah arhitekturnih del znotraj zgodovinskega in urbanega konteksta;
- vzpostavitev delovnega prostora in urejenje literature, vključno z biografskimi opombami o avtorjih in pokroviteljih
- kritično interpretirati seznam predpisane literature

Temeljna literatura in viri

 • Deborah Howard, The architectural history of Venice, Yale University Press, New Haven (CT) 2005 E-gradivo
 • Bronwen Wilson, The World in Venice. Print, the City, and Early Modern Identity, Toronto Buffalo London, University of Toronto Press, 2005
 • Hilary Ballon, David Friedman, Portraying the City in Early Modern Europe: Measurement, Representation, and Planning, in The History of Cartography, 3.1: Cartography in the European Renaissance. 1 / edited by David Woodward. - Chicago [etc.] : The University of Chicago press, [2007] E-gradivo
 • Built city, Designed City, Virtual city. The Museum of the city, edited by D. Calabi, Roma, Croma, 2013
 • Architecture, Art and Identity in Venice and its Territories, 1450-1750. Essays in Honour of Deborah Howard, edited by N. Avcioglu, E. Jones, Surrey, Ashgate, 2013

Med predavanji bo študentom priporočena dodatna izbrana literatura.

Načini ocenjevanja

Ocenjujejo se oddani pisni izdelki in javna predstavitev razikovalnih rezultatov. 50/50

Reference nosilca

Elena Svalduz je docentka, ki predava Zgodovino arhitekture na univerzi Università degli Studi di Padova. Poleg člankov, ki obravnavajo zgodnjo moderno italijansko arhitekturo in urbano zgodovina, je izdala tudi monografijo Da castello a “città”: Carpi e Alberto Pio (2001); prav tako je urednica L’ambizione di essere città. Piccoli, grandi centri nell’Italia rinascimentale (2004); in sourednica dela Il palazzo dei Pio a Carpi. Sette secoli di architettura e arte (2008), Il borgo delle Muneghe a Mestre. Storia di un sito per la città (2010), and Il Rinascimento italiano e l’Europa, vol. VI, Luoghi, spazi, architetture (z Donatello Calabi, 2010). Predava (z Alessandrom Pattanarom, spomladi in jeseni 2013) “Umetnost in arhitekturo renesančnih Benetk” na Mednarodni univerzi v Benetkah (VIU).

Elena Svalduz je doktorat znanosti pridobila na področju zgodovine arhitekture, in sicer na Univerzitetnem inštitutu za arhitekturo v Benetkah (današnji Univerzi IUAV v Benetkah). Nato je kot pridružena profesorica predavala na Mednarodni univerzi v Benetkah (VIU), na Univerzi IUAV v Benetkah (na Fakulteti za načrtovanje in na Fakulteti za arhitekturo), ter na Univerzi Università degli Studi di Padova (na Fakulteti za gradbeništvo in Na fakulteti svobodnih umetnosti).