Sodobni trendi na področju varovanja, načrtovanja in upravljanja kulturne dediščine

Cilji in kompetence

• Študenti razvijejo sposobnosti kritičnega in sistematičnega pregleda in poročanja o ustreznem izboru literature;
• Študente se prek odprtih diskusij in predstavitev pred vrstniki seznani z najnovejšimi raziskovalnimi smernicami
• V okviru predmeta se študenti naučijo kritične analize, razumejo in uporabljajo koncepte, nove podatke in ideje na področju konteksta dediščine v okviru akademije ter v praksi na mednarodni ravni
• Študenti se naučijo uporabiti celostni pristop do raziskovanja, s katerim so se seznanili v prvem letu študija
• Študenti pri predmetu pridobijo veščine, ki so potrebne za uspešno posredovanje znanja vrstnikom

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Od študentov se pričakuje, da pripravijo kakovosten osnutek predloga doktorske teze, ki vključuje tudi seznam temeljne literature. Študenti še pred začetkom izvajanja predmeta prejmejo povratne informacije in predloge za izboljšave.

Vsebina

Seminarji, odprte diskusije z različnih področij varovanja dediščine, načrtovanja in upravljanja, s poudarkom na sodobnih raziskovalnih perspektivah in smernicah

Predvideni študijski rezultati

• Sposobnost študenta, da opravi samostojen pregled literature v okviru širokega izbora tem, vezanih na področje dediščine
• Objava in sposobnost posredovanja informacij, učenje prek interaktivno-znanstvene diskusije
• Uspešna pisna in javna predstavitev doktorske teze s poudarkom na kritični predstavitvi literature ter aktualnih in sodobnih raziskovalnih tem

Temeljna literatura in viri

Izbrana literatura se lahko vsako leto spreminja in bo določena v skladu z izbranimi tematskimi področji.

Načini ocenjevanja

• Aktivno sodelovanje pri kontaktnih urah • Pisno poročilo

Reference nosilca

Saša Dobričič je ustanovna direktorica doktorskega študija Ekonomija in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine, ki je bil ustanovljen skupaj z Univerzo IUAV iz Benetkah. Je podpredsednica UNISCAPE mreže (European Network of Universities for the Implementation of the European Landscape Convention) in članica znanstvenega odbora IAES (International Academy for Environmental Sciences). Njeni raziskovalni interesi se osredotočajo na interpretacijo urbanih pojavov, predvsem v povezavi s krajino, dediščino in okoljem. Organizirala je več mednarodnih srečanj in pobud: leta 2010 Kreativna mesta: katera zgodovinska urbana krajina? leta 2012, Skupno dobro: izven lastnine, katere pravice za uporabnike? Leta 2013 pa je skupaj z JPI Urban Europe organizirala Novi urbani svet. Bodoči izzivi in oddzivi urbanih sistemov v gibanju.