Trajnost dediščine, izbrana poglavja iz konservatorstva, načrtovanja in upravljanja

Cilji in kompetence

Pri predmetu študenti spoznajo sodobne pristope na področju metod v konservatorstvu in se seznanijo s praktičnimi primeri na področju trajnosti, s poudarkom na vlogi kulture in dediščine v dinamiki urbanizma. Študenti bodo (v empiričnem in intelektualnem smislu) sposobni kritičnega pristopa do tem s področij dediščine, urbanega okolja in razvojne dinamike.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih zahtev.

Vsebina

h1. 1. Uvod
-Cilji in namen izvajanja predmeta
-Predstavitev vsebin učnega načrta
-Predstavitev raziskovalnih pogledov na snov
-Obveznosti študentov
-Navodila in predlogi v zvezi z opravljanjem študijskih obveznosti

h1. 2. Aktualne razprave o vlogi stavbne dediščine v procesih regionalnega razvoja

h1. 3. Razvoj teorije na poti k preventivnem konservatorstvu in načrtovanem ohranjanju
-Opredelitev začetkov in zgodovine preventive in načrtovanega konservatorstva
-Osnove izobraževalnih, pravnih in organizacijskih modelov: Milanska šola (priznavanje in recognition and izbor - M. Dezzi Bardeschi, A. Bellini); * Institutionalni pristop (Pilotni načrti-Franceschini , Urbani pilotni načrti); Primeri od spodaj navzgor zanovanih primerov praks (t.i. “bottom –up praks”): (Monument watch- Monumentenwacht Vlaanderen)
-Od Obstajanja k Postajanju: konservatorstvo in sočasen razvoj
-Orodja za načrtovano konzervatorstvo:
Preventivni monitoring in ocena podatkov (pregled, interpretacija in upravljanje s podatki, diseminacija- senzitivizacija, implementacija)
-Preventivno konservatorstvo in načrtovano ohranjanje in družbeni pojavi: vključenost, vplivi na kulturo in družbo
h2. 3.1 Načrtovanje v konservatorstvu in vprašanje trajnosti
-Trajnost zgodovinskih objektov in konservatorstvo
-Problematika standardov in ponovne uporabe stavbne dediščine
-Izbrana poglavja iz tradicionalnih tehnologij za zagotavljanje trajnostnega razvoja (zagotavljanje največjega pretoka zraka, zmanjševanje vpliva na lokalno okolje in na kakovost bivanja)

h1. 4. Dediščina, prilagodljivost in trajnost
-Pojem bogastva mest
-Ohranjanje, izboljšave ter upravljanje bogastva mest
-Vzdržnost, kreativnost in trajnost razvoja mest
-Novim paradigmam razvoja mest naproti: urbanizacija po ravni človeka
-Urbanistično načrtovanje in integrirano konservatorstvo kulturne in naravne dediščine v razvoju lokalnega okolja
-Študije primerov
h2. 4.1. Metode in orodja
-Orodja za ocenjevanje načrtovanja in oblikovanja
-Orodja za krajinsko načrtovanje in integrirano urbanistično načrtovanje
-Finančna orodja za načrtovanje in konservatorstvo
-Orodja za evalvacijo in odločanje
-Kolaborativno oblikovanje

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo pridobili:
- sposobnost ustrezne obravnave konceptov trajnosti, in sicer v delovnem okviru kulturne dediščine
- sposobnost kritične obravnave kulture kot dejavnika, ki vpliva na trajnostni razvoj urbanega okolja
- znanje o principih in dinamiki pristopov načrtovanega konservatorstva

Temeljna literatura in viri

 • Feilden, B.M. 1982 (3rd edition in 2003),Conservation of Historic Buildings, Oxford: Butterworth E-gradivo
 • Teutonico J.M. & Matero F. (eds.), Managing Change: Sustainable Approaches to the Conservation of the Built Environment, proceedings 4th US/ICOMOS international symposium, Philadelphia, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2003 E-gradivo
 • Della Torre S., Canziani A., Comprehensive plans for a culture–driven local development: emergence as a tool for understanding social impacts of projects on built cultural heritage, in Processes of emergence of systems and systemic properties. Towards a general theory of emergence (Fourth National Conference of the Italian Systems Society (AIRS), Castel Ivano, edited by G. Minati, M. Abram, E. Pessa, Singapore, Word Scientific, 2007, pp. 79-90
 • Della Torre S., Petraroia P., Integration of Maintenance and Management Activities with authorization procedures for listed Architectural Heritage, in Proceedings Maintenance Management 2007. Third international Conference on Maintenance and Facility Management, Roma, 2007, pp. 87-90
 • Mälkki M. & Schmidt-Thomé K. (eds.), Integrating Aims. Built Heritage in Social and Economic Development, Aalto University, Centre for Urban and Regional Studies Publications, Helsinki, 2009 E-gradivo
 • Mendes Zancheti S. & Similä K. (eds.), Measuring Heritage Conservation Performance, CECI & ICCROM, Olinda & Roma, 2012 E-gradivo
 • Van Balen K. & Vandesande A. (eds.), Reflections on preventive Conservation, Maintenance and Monitoring of Monuments and Sites, ACCO, Leuven/Den Haag, 2013
 • L. Fusco Girard, P. Nijkamp (eds.), Cultural Tourism and Sustainable Local Development , Ashgate, Aldershot ,2009
 • L.Fusco Girard, T.Baykan, P.Nijkamp(eds.), Sustainable City and Creativity , Ashgate, Aldershot, 2011
 • Fusco Girard L.( The cultural base of cities for improving their resilience ,creativity and sustainability, in Colletta T. editor, The role of integrated conservation of cultural heritage for a creative, resilient and sustainable city, Franco Angeli, Mìilan,2013
 • Fusco Girard L.(2013), Creativity in small cities governance: some experiences, in BDC, n13 Issn: 1121-2918
 • Fusco Girard L. , Toward a Smart Sustainable Development of Port Areas: the Role of “Historic Urban Landscape”. Special Issue: Port Cities and Port Areas as Hotspots of Development. Sustainability Journal. ISSN 2071-1050, 2013 E-gradivo
 • Fusco Girard L. (2013). Space, cityscape and wealth creation/maintenance/management: the role of urban planning. Special Issue: Cities as Wealth Creation. International Journal of Sustainable Development, forthcoming

Načini ocenjevanja

Ocenjujejo se oddane pisne naloge ter ustna predstavitev raziskovalnega dela študenta. 50/50

Reference nosilca

Stefano Della Torre je redni profesor na Politecnico di Milano (Italija), kjer je zaposlen kot vodja Oddelka za arhitekturo, stavbno dediščino in gradbeništvo. Je predsednik združenja organizacij Building Smart Italian Chapter, glavni preiskovalec v okviru projekta Built Heritage Information Modelling/Management italijanskega ministrstva in predavatelj Preventivnega konservatorstva kulturne dediščine na Fakulteti za specializacijo na področju kulturne dediščine Univerze v Macerati. Je tudi svetovalec regije Lombardija na področju politik načrtovanega konservatorstva in svetovalec Fundacije Cariplo v okviru projekta Distretti Culturali. Je avtor več kot 250-ih publikacij.

Reference vključujejo:
− Della Torre Stefano (ed.), La Conservazione Programmata del Patrimonio Storico Architettonico: linee guida per il piano di conservazione e consuntivo scientifico Regione Lombardia Direzione Generale Culture - Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA, Milano, 2003
− Della Torre S. , Programmare la conservazione: valore culturale e sostenibilità, in La fruizione sostenibile del Bene Culturale, Nardini Editore, Firenze, 2005
− Della Torre S., “Manutenzione” o “Conservazione”? La sfida del passaggio dall’equilibrio al divenire, in Ripensare alla manutenzione. Ricerche, progettazione, materiali, tecniche per la cura del costruito, atti del XV convegno Scienza e Beni Culturali, pp. 71-80, Arcadia ricerche, Venezia, 1999
− Della Torre S. (a cura di), La Conservazione Programmata del Patrimonio Storico Architettonico: linee guida per il piano di conservazione e consuntivo scientifico Regione Lombardia Direzione Generale Culture - Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA, Milano, 2003
− Della Torre S., Minati G., L’introduzione dei nuovi materiali e i problemi della manutenibilità e della manutenzione, in Architettura e materiali del Novecento. Conservazione, restauro, manutenzione, atti del XX convegno internazionale Scienza e Beni Culturali, pp. 9-16, Arcadia ricerche, Venezia, 2004
− Della Torre S., La conservazione programmata: implicazioni di una scelta strategica, negli atti del convegno Riqualificare le risorse umane per la conservazione e valorizzazione del Patrimonio costruito e paesaggistico-ambientale, in “La Valle Intelvi”, Quaderno n. 9, 2003, pp. 247-250
− Della Torre S., Formare competenze per la conservazione programmata, negli atti del convegno Insegnare il restauro oggi (Milano, 16 marzo 2003), in “ANANKE”, 42, , pp. 58-63,
− Della Torre S., Il ruolo dei beni culturali nei nuovi modelli di sviluppo: riflessioni sulle esperienze in atto in Lombardia, in Arkos, n.15, 2006
− Della Torre S., La conservazione programmata: dalla riflessione teorica alla pratica del processo edilizio, in Le Mura di Lucca dal restauro alla manutenzione programmata, atti del convegno, Firenze, 2005, pp. 19-24
− Della Torre S., Cannada Bartoli, N., Programmare la conservazione: verso un sistema integrato di documentazione dei Beni Culturali in Lombardia, in Monitoraggio del Patrimonio Monumentale e Conservazione Programmata, atti del convegno, Nardini Editore, Firenze, 2005, pp. 8 – 17
− Della Torre S., Programmare la conservazione: valore culturale e sostenibilità, in La fruizione sostenibile del bene culturale, atti del convegno, Nardini Editore, Firenze, 2005 pp. 24-27
− Della Torre S., Petraroia P., Norme e pratiche senza sistema, in Economia della Cultura, anno XVIII, n. 2, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 161-172
− Della Torre S., Cultural Heritage Process Charted: defining Competences to decide Educational Programs, in Teaching Conservation/Restoration of the Architectural Heritage. Goals, Contents and Methods, atti del workshop di Genova, Transactions on Architectural Heritage n. 38, 2007, pp. 149-153
− Della Torre S., Petraroia P., Norme e pratiche senza sistema, in Economia della Cultura, n.2, Bologna, Il Mulino, 2008, pp.161-172
− Della Torre S., Il patrimonio architettonico e i processi di sviluppo locale, in Learning Districts. Patrimonio culturale, conoscenza e sviluppo locale, a cura di F. Putignano, Rimini, Maggioli, 2009 , pp. 103-117
− Della Torre S., Verso la conservazione programmata in Italia: un processo lungo e faticoso, in Conservation Préventive: pratique dans le domaine bâti, actes du colloque , edito da SKR/SCR, Friburgo (CH), 2009, pp. 15-21
− Della Torre S., Economics and Planned Conservation, in Mälkki M. & Schmidt-Thomé K. (eds.), Integrating Aims. Built Heitage in Social and Economic Development, Aalto University, Centre for Urban and Regional tudies Publications, Helsinki, 2009, pp. 141-155
− Della Torre S., Conservazione Programmata: i risvolti economici di un cambio di paradigma, in Il Capitale culturale, I, pp. 47-55
− Della Torre S., Moioli R., Designing an active monitoring system: the Planned Conservation Project in Monza and Brianza Province, Proceedings 6th Seminar on Urban Conservation – Measuring Heritage Conservation Perfomance, Recife 29-31 March 2011, forthcoming

Luigi Fusco Girard je redni profesor “Ekonomike in ocene stanja okolja na Fakulteti za arhitekturo Univerze “Federico II” v Neaplju, direktor doktorskega programa “Metode evalvacije v integriranem konservatorstvu arhitekturne, urbanistične in okoljske dediščine” ter Doktorske šole za arhitekturo Univerze “Federico II” v Neaplju; bivši direktor Oddelka za konservatorstvo arhitekturne in okoljske dediščine ter Šole za specializacijo na področju restavriranja spomenikov, Univerza “Federico II” v Neaplju. Prav tako je direktor Mednarodnega znanstvenega laboratorija Creative City, - Oddelek za konservatorstvo arhitekturne in okoljske dediščine Medoddelčnega raziskovalnega centra “CalzaBini” Univerze v Neaplju.

Izbor referenc:
1.Risorse architettoniche e culturali: valutazione e strategie di conservazione, Angeli, Milano, 1987, 1989, 1990.
2.Conservazione e sviluppo. La valutazione nella pianificazione fisica, (editor), Angeli, Milano, 1990.
3.Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del territorio, L. Fusco Girard, P. Nijkamp, Angeli, Milano, 1997.
4.Principi teorici e processi operativi nella pianificazione urbanistica,
L. Fusco Girard, F. Forte (editors), Maggioli, Rimini, 1997.
5.Città sostenibile e sviluppo umano, L. Fusco Girard, B. Forte
(editors), Angeli, Milano, 2000.
6.The Human Sustainable City. Challenges and Perspectives from the Habitat Agenda, L. Fusco Girard, B. Forte, M. Cerreta, P. De Toro, F. Forte (eds), Ashgate, Aldershot, 2003.
7. Dalle buone pratiche alle buone politiche, L. Fusco Girard, N. You (eds), Angeli, Milano, 2006.
8.Cultural Tourism and Sustainable Local Development, L. Fusco Girard, P. Nijkamp (eds), Ashgate, Aldershot ,
9.Sustainable City and Creativity : promoting creative initiative, L. Fusco Girard, P. Nijkamp, T. Baycan(editors), Asghate 2011(July)
Njegovi članki so bili objavljeni v znanstvenih revijah International Journal Sustainable Development, International Journal of Technology and Management, International Journal of Environment and Pollution, Urbanistica,Restauro, ICOMOS Informations ipd.
Luigi Fusco Girard je predsednik Mednarodnega znanstvenega odbora za ekonomiko konservatorstva kulturne dediščine, ICOMOS, Pariz; je tudi so-vodja Programskega odbora GUD na področju “Čaščenja kulturne dediščine”, Praški inštitut za globalni razvoj v urbanizmu; član Upravnega odbora Svetovne urbanistične kampanje habitatov UN (World Urban Campain of UN Habitat).