Raziskovalno delo II

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da študent opravijo raziskovalno delo, ki bo predstavljalo temo disertacije. Študent v okviru predmeta pridobi specifične veščine in kompetence, potrebne za izvedbo načrtovanega raziskovalnega dela.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Samostojno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom mentorja ali tutorja. Študent prejme navodila, kako organizirati raziskovalno delo na način, da v okviru slednjega zasnuje temo disertacije ter:

• preuči izbrane raziskovalne teme,
• postavi raziskovalno delo v kontekst in zna prepoznati cilje raziskovalnega dela,
• načrtuje raziskovalno delo v 1., 2. in 3. letu študija in prepozna predvidene študijske rezultate,
• opravi načrtovano raziskovalno delo v prvem letu študija,
• analizira rezultate, pridobljene v okviru raziskovalnega dela v prvem letu študija,
kritični pregled raziskovalnega dela, načrtovanega za drugo leto študija na podlagi rezultatov, pridobljenih tekom prvega leta študija

Predvideni študijski rezultati

Sposobnost načrtovanja in izvedbe raziskovalnega dela, povezanega s temo disertacije.

Temeljna literatura in viri

Literatura je vezana na raziskovalno temo študenta.

Načini ocenjevanja

Poročilo v pisni obliki.