Disertacija

Cilji in kompetence

Disertacija predstavlja izvirno znanstveno delo, ki ga mora kandidat primerno predstaviti in dokazati, da predstavlja pomemben prispevek k razvoju znanja. Delo, predstavljeno v disertaciji, mora biti primerno za objavo v znanstveni reviji ali za pripravo patenta.

Objava rezultatov raziskovalnega dela študentov pred zagovorom doktorske disertacije je zelo zaželena.

Študent / študentka je sposoben / sposobna opravljati raziskovalno delo sam / sama ali v skupini. Sposoben /sposobna je samostojno načrtovati, izvajati in koordinirati raziskovalno delo na področju naravoslovno tehničnih vsebin, vpliva človekovih aktivnosti na naravno okolje, kvaliteto bivanja v njem, preučevanju sprememb v okolju, itd.

Doktorski študentje v času študija pridobijo ustrezne jezikovne kompetence in znastvene ter strokovne terminologije v angleškem jeziku, da lahko rezultate svojega raziskovalnega dela suvereno in samostojno predstavijo mednarodni strokovni javnosti v angleškem jeziku.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrjena tema in naslov disertacije ter imenovan mentor / mentorica (lahko tudi dva) za izdelavo disertacije na senatu UNG.

Kot pogoj za pristop k zagovoru disertacije mora študent / študentka poleg veljavnih določil na študijskem programu izkazati oceno 8 ali več pri vseh predmetih, ki jih je opravil v okviru študijskega programa in so ocenjevani z obstoječo številsko ocenjevalno lestvico od 1 do 10.

Vsebina

Priprava disertacije pod mentorstvom mentorja / mentorice (lahko tudi dveh), ki ga je imenoval senat UNG ob potrditvi teme, oddaja in zagovor disertacije skladno s Pravili študija za podiplomske programe in formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije. Dostopni na spletni strani UNG: Pravila študija

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

• Pomemben prispevek k razvoju znanja.
• Originalno in inovativno delo.
• Sposobnost študenta, da zna opravljati neodvisne raziskave brez vodenja.
• Potencial za objavo ali patentiranje tudi v angleškem jeziku
• Uspešen zagovor disertacije

Temeljna literatura in viri

Literatura je izbrana s področja, ki ga doktorska disertacija obravnava.

Pravili študija za podiplomske programe in formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije, dostopni na spletni strani UNG: Pravila študija

Načini ocenjevanja

Ocenjuje se disertacija in zagovor disertacije skladno s Pravili študija za podiplomske programe in formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije. Dostopni na spletni strani UNG: Pravila študija

Reference nosilca

Habilitacija za ustrezno področje na Univerzi v Novi Gorici.