Raziskovalno delo II

Cilji in kompetence

Študent / študentka pridobi specifična znanja in kompetence potrebne za izvedbo planiranega raziskovanega dela za:
- načrtovanja raziskav,
- izbire ustrezne literature,
- javnih predstavitev raziskav in
- samostojnega praktičnega dela v laboratoriju in/ali na terenu
- pisanje prispevkov skupaj z mentorjem za sestanke in delavnice
- pisanje znanstvenih člankov

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vpis v drugi letnik mora imeti študent opravljeno raziskovalno delo iz prvega letnika v obsegu 30 ECTS.

Vsebina

Individualno raziskovalno delo študenta / študentke pod mentorstvom delovnega mentorja ali tutorja, ki študenta usmerja in mu pomagata organizirati njegovo samostojno raziskovalno delo v drugem letniku. Vključeni so naslednji elementi:

• Pregled študentovih raziskav in predvidnih raziskovalnih ciljev za temo disertacije.
• Izvedba planiranega raziskovalnega dela za drugi letnik.
• Analiza raziskovalnih rezultatov v času drugega leta študija.
• Kritični pregled planiranih raziskav za tretje študijsko leto, na podlagi rezultatov dobljenih v prvem in drugem letu.

Predvideni študijski rezultati

Študent / študentka pridobi sposobnost planiranja in izvedbe raziskovalnega dela na predvidenem raziskovalnem področju njene/njegove disertacije.

Temeljna literatura in viri

Izbira literature je vezana na ožje področje študentovega dela, katere izbiro potrdi mentor/mentorica.

Načini ocenjevanja

Ocena pisnega poročila (100 %) Pisno poročilo, ki vsebuje: •pregled izbranega raziskovalnega področja, •cilje raziskovalnega dela •predstavitev in analiza raziskovalnih rezultatov drugega leta študija •plan raziskovalnega dela za tretji letnik in predvideni rezultati.

Reference nosilca

Habilitacija za ustrezno področje na Univerzi v Novi Gorici