Raziskovalno delo I

Cilji in kompetence

Študent opravi raziskovalno delo, ki ga bo peljalo do raziskovalne teme za disertacijo. Študent pridobi specifična znanja in kompetence potrebne za izvedbo planiranega raziskovanega dela.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Individualno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom delovnega mentorja ali tutorja, ki študenta usmerja pri raziskovalnem delu in mu pomagata organizirati njegovo samostojno raziskovalno delo, ki bo postalo tema njegove disertacije. Vključeni so naslednji elementi:
• Pregled izbranega raziskovalnega področja.
• Umestitev studentovih raziskav v širši kontekst in določitev raziskovalnih ciljev.
• Izvedba planiranega raziskovalnega dela za prvi letnik.
• Analiza raziskovalnih rezultatov v času prvega leta študija.
• Kritični pregled planiranih raziskav za drugo študijsko leto, na podlagi rezultatov dobljenih v prvem letu.

Predvideni študijski rezultati

Študen pridobi sposobnost planiranja in izvedbe raziskovalnega dela na predvidenem raziskovalnem področju njegove disertacije.

Temeljna literatura in viri

Znastvena literatura iz področja raziskovalne teme.

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo, ki vsebuje: * pregled izbranega raziskovalnega področja, * cilje raziskovalnega dela * plan raziskovalnega dela za drugi in tretji letnik in predvideni rezultati. * Predstavitev in analiza raziskovalnih rezultatov prvega leta študija