Metodika raziskovalnega dela

Cilji in kompetence

• Slušatelji se seznanijo s temeljnimi načeli in praksami v raziskovalnem delu
• Spoznajo osnovne raziskovalne tehnike in metode, ki se najpogosteje uporabljajo v krasoslovju
• Naučijo se temeljnih načel, kako se pripraviti in izvesti eksperimentalno delo, analize in interpretacijo rezultatov ter zakonitosti predstavitve rezultatov raziskovalnega dela
• Študentje so sposobni samostojnega ocenjevanja literature in virov

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Osnovni nameni in cilji predmeta so seznaniti študente s postopki in metodami znanstvenoraziskovalnega dela ter z osnovnimi raziskovalnimi tehnikami in metodami, ki se najpogosteje uporabljajo v krasoslovju.

Predvideni študijski rezultati

• Izobraževanje podiplomskih študentov in mladih raziskovalcev, da izpopolnijo praktične spretnosti, ki so potrebne za uspešno kariero na raziskovalnem področju
• Priporočila o tem, kako izbrati raziskovalno temo, o etiki raziskovanja, kako uporabljati znanstveno literaturo, kako izpopolniti ustno in pisno komuniciranje ter pisanje in objavljanje člankov; itd.
• Uvod v raziskovalne metode, ki so pogosto uporabljene v kraški hidrogeologiji in geomorfologiji

Temeljna literatura in viri

• Ford, D.C. & P. Williams, 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology. John Wiley & Sons, Chichester, 562 pp
• Gillieson, D., 1996: Caves: processes, development and management.- Blackwell Publishers, Oxford & Cambridge, 324 pp.
• Goldscheider, N. & D. Drew, 2007: Methods in Karst Hydrogeology.- International Contributions to Hydrogeology, Taylor & Francis, London, 276 pp.
• Scott, M. & B. Whitener, 2006: Speaking about Science: A Manual for Creating Clear Presentations. Cambridge University Press
• Sneider, R. & K. Larner, 2009: The Art of Being a Scientist: A Guide for Graduate Students and their Mentors. Cambridge University Press
• White, W.B., 1988: Geomorphology and hydrology of karst terrains.- Oxford University Press, New York, ix, 464 pp.

Načini ocenjevanja

Ustno izpraševanje 100%.

Reference nosilca

Pridružena profesorica za področje krasoslovja.

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230339_a5282659.html

RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka. Determination of inundation areas within karst poljes and intermittent lakes for the purposes of ephemeral flood mapping. Hydrogeology journal, ISSN 1431-2174, 2020, vol. , iss. , 16 str., ilustr., doi: 10.1007/s10040-020-02268-x. [COBISS.SI-ID 41163779]

OLARINOYE, Tunde, GLEESON, Tom, MARX, Vera, SEEGER, Stefan, ADINEHVAND, Rouhollah, ALLOCCA, Vincenzo, ANDREO, Bartolomé, APAÉSTEGUI, James, APOLIT, Christophe, ARFIB, Bruno, BLATNIK, Matej, RAVBAR, Nataša, et al. Global karst springs hydrograph dataset for research and management of the world's fastest-flowing groundwater. Scientific data, ISSN 2052-4463, 20 Feb. 2020, 7, article no. 59, ilustr. https://www.nature.com/articles/s41597-019-0346-5, doi: 10.1038/s41597-019-0346-5. [COBISS.SI-ID 45966637]

PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra, KRSNIK, Petra, GACIN, Marina. GIS database of groundwater flow characteristics in carbonate aquifers : tracer test inventory from Slovenian karst. Applied geography, ISSN 0143-6228. [Print ed.], May 2020, vol. 118, 8 str., ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622820301582?via%3Dihub, doi: 10.1016/j.apgeog.2020.102191. [COBISS.SI-ID 46123309]

MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Understanding flooding in poljes : a modelling perspective. Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694. [Print ed.], Aug. 2019, vol. 575, str. 874-889, ilustr., doi: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.092. [COBISS.SI-ID 44973357]

PARISE, Mario, GABROVŠEK, Franci, KAUFMANN, Georg, RAVBAR, Nataša. Recent advances in karst research : from theory to fieldwork and applications. V: PARISE, Mario (ur.), et al. Advances in karst research : theory, fieldwork and applications, (Special publication - Geological Society of London, ISSN 0305-8719, no. 466). London: Geological Society. 2018, str. 1-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 43344429]