Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v skladnji II

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je seznaniti študente s najrelevantnejšimi vprašanja sodobne skladnje.
Pridobljene kompetence:
-Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično relevantnih podatkov.
-Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov.
Predavanja so zasnovana kot eno- ali dvo-tedenski intenzivni tečaj.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v skladnjo

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev.

Predvideni študijski rezultati

-Poznavanje aktualnih tem in problem v sodobnji skladnji.
-Poznavanje aktualnih tem in problem v eksperimentalni skladnji.
-Razumevanje razlike v manifestaciji univerzalnih slovničnih načelih v konkretnem jeziku ali jezikovni skupini
-Izkušnje pri delu z tujerodnimi jezikovnimi podatki, tudi z govorci izbranega jezika

Temeljna literatura in viri

Vezana na konkretno vsebino predmeta (članki iz jezikoslovnih znanstvenih revij – Linguistic Inquiry, Natural Language and Linguistic Theory, Lingua, Language, Theoretical Linguistics, The Linguistic Review …).

Načini ocenjevanja

-Aktivna udeležba na predavanjih (50%) -seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta (50%). V času trajanja intenzivnega tečaja morajo študenti predstaviti lastne raziskave na tem področju. Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Nišu.

Bibliografija:

  1. Arsenijević, Boban. 2013. The for-phrase. Philologia Mediana 4(5): 515-540.
  2. Alsina, Alex and Boban Arsenijević. 2012. There is no third face of agreement. Language 88(2): 369-380.
  3. Arsenijević, Boban and Wolfram Hinzen. 2012. On the absence of X-within-X-recursion in human grammar. Linguistic Inquiry 43(3): 423-440.
  4. Arsenijević, Boban. 2012. Semantic ontology of deadjectival Nominalizations. Recherches Linguistiques de Vincennes 40: 53-72.
  5. Arsenijević, Boban. 2011. Serbo-Croatian coordinating conjunctions and the syntax-semantics interface. The Linguistic Review 28(2): 175-206.