Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v skladnji I

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je seznaniti študente s najrelevantnejšimi vprašanja sodobne skladnje.
Pridobljene kompetence:
-Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično relevantnih podatkov.
-Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov.
Predavanja so zasnovana kot eno- ali dvo-tedenski intenzivni tečaj.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v skladnjo

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev.

Predvideni študijski rezultati

-Poznavanje aktualnih tem in problem v sodobnjiu skladnji.
-Razumevanje razlike v manifestaciji univerzalnih slovničnih načelih v konkretnem jeziku ali jezikovni skupini
-Izkušnje pri delu z tujerodnimi jezikovnimi podatki, tudi z govorci izbranega jezika

Temeljna literatura in viri

Vezana na konkretno vsebino predmeta (članki iz jezikoslovnih znanstvenih revij – Linguistic Inquiry, Natural Language and Linguistic Theory, Lingua, Language, Theoretical Linguistics, The Linguistic Review …).

Načini ocenjevanja

Aktivna udeležba na predavanjih (50%) -seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta (50%) V času trajanja intenzivnega tečaja morajo študenti predstaviti lastne raziskave na tem področju. Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Reference nosilca

Redna profesorica za področje jezikoslovja na Univerzi v Leidnu.

Bibliografija:

  1. Cheng, L. 2013. Syntactic diagnostics in the study of human language. In: Lisa L.-S. Cheng and Norbert Corver (eds.) Diagnosing Syntax, 1-17. Oxford University Press.
  2. Cheng, L. and L. Downing. 2013. Clefts in Durban Zulu. In: Katharina Hartmann & Tonjes Veenstra (eds.), Cleft Structures, 141-163. Amsterdam: John Benjamins.
  3. Cheng, L. 2009. On every type of quantificational expression in Chinese. In: Monika Rathert and Anastasia Giannakidou (eds.) Quantification, Definiteness, and Nominalization, 53-75, Oxford University Press.
  4. Cheng, L. 2007. Verb copying in Mandarin Chinese. In: Norbert Corver and Jairo Nunes (eds.) The Copy Theory of Movement On the PF Side, John Benjamins, p. 151- 174.
  5. Cheng, L. and N. Corver. 2006. Lines of inquiry on wh-movement. In: L. Cheng and N. Corver (eds.) Wh-movement Moving on, MIT Press, p. 1-18.