Izbrana poglavja iz formalnega jezikoslovja slovanskih jezikov

Cilji in kompetence

V osnovi je to seminarski predmet, v okviru katerega študentje spoznavajo najrelevantnejša vprašanja sodobnega preučevanja slovanskih jezikov.
Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati s strani nosilca predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Pridobljene kompetence:
- Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično relevantnih podatkov.
- Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov.
Predavanja nosilca predmeta so zasnovana kot enotedenski intenzivni tečaj.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v skladnjo in uvod v glasoslovje

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje sodobnih jezikoslovnih tem na področju formalnega jezikoslovja slovanskih jezikov in relevantnih eksperimentalnih študij.

Temeljna literatura in viri

Vezana na konkretno vsebino predmeta (članki iz jezikoslovnih znanstvenih revij – Linguistic Inquiry, Natural Language and Linguistic Theory, Lingua, Language, Theoretical Linguistics, The Linguistic Review …).
Dodatna literatura:
• Chomsky, Noam. 1995. The minimalist program. Cambridge, Mass.: MIT press.
• Chvany, Catherine V., and Brecht, Richard D. 1980. Morphosyntax in Slavic. Columbus, OH: Slavica.
• Franks, Steven. 1995. Parameters of Slavic morphosyntax. New York, New York: Oxford University press.
• Rudin, Catherine. 1986. Aspects of Bulgarian syntax. Columbus, OH: Slavica.

Načini ocenjevanja

• Aktivna udeležba na predavanjih (50%) • Seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta (50%)

Reference nosilca

Docent za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija:

  1. ALMOAMMER, Alhanouf, SULLIVAN, Jessica, DONLAN, Chris, MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, O'DONNELL, Timothy, BARNER, David. Grammatical morphology as a source of early number word meanings. 2013. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 0027-8424, vol. 110, no. 46, str. 18448-18453.
  2. POHAR PERME, Maja, STARE, Janez, ŽAUCER, Rok, ŽAUCER, Matjaž. 2012. Comparison of the citation distribution and h-index between groups of different sizes. Journal of informetrics, ISSN 1751-1577, vol. 6, iss. 4, str. 712-720.
  3. ŽAUCER, Rok. 2013. A case for result-modifying prefixes. V: PODOBRYAEV, Alexander (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics : the Second MIT Meeting 2011, (Michigan Slavic Materials, vol. 58). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, str. 290-304.
  4. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. 2013. A note on sluicing and island repair. V: FRANKS, Steven (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics : the Third Indiana Meeting 2012, (Michigan Slavic Materials, vol. 59). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, str. 176-189.
  5. ŽAUCER, Rok. 2011. Some multiply prefixed 'verbs' as covert serial verb constructions. V: KOSTA, Peter (ur.), SCHÜRCKS, Lilia (ur.). Formalization of grammar in Slavic languages : contributions of the Eighth International Conference on Formal Description of Slavic Languages, FDSL VIII 2009, University of Potsdam, December 2-5, 2009, (Potsdam linguistic investigations, ISSN 1862-524X, vol. 6). Frankfurt am Main: P. Lang, str. 391-405.