Računalniško jezikoslovje

Cilji in kompetence

The course provides an overview of the linguistic theory in the domain of computational linguistics. The course aims to establish a necessary level of knowledge, on the basis of which students will be able to conduct their own research under the mentor’s supervision.

Competences:
• Ability of critical thinking about selected topics in computational linguistics
• Ability to identify interesting and theoretically significant problems in computational linguistics

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Jezikoslovno znanje, pridobljeno tekom obveznih predavanj v okviru tega študija.

Vsebina

V okviru predmeta bodo študentje pridobili osnovna znanja s področja računalniškega jezikoslovja:
• procesiranje naravnega človeškega jezika
• modeliranje skladnje naravnega človeškega jezika
• umetna inteligenca.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnov računalniškega jezikoslovja, korpusnih in računskih metod.

Temeljna literatura in viri

• Daniel Jurafsky in James H. Martin. 2000. Speech and Language Processing. Prentice Hall.
• W. Bruce Croft in John Lafferty (ur.). 2003. Language Modeling for Information Retrieval. Kluwer Academic Publishers.
• Članki iz znanstvenih revij, ki pokrivajo to področje (Computational Linguistics, Information Retrieval, Artificial Intelligence, Machine Learning, Journal of Artificial Intelligence Research, Natural Language Engineering, Machine Translation)

Načini ocenjevanja

Domače naloge ter končni izpit ali seminarska naloga (50% / 50%).

Reference nosilca

Docent za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija:

  1. ERJAVEC, Tomaž. 2012. MULTEXT-East : morphosyntactic resources for Central and Eastern European languages. Language resources and evaluation, ISSN 1574-020X, vol. 46, no. 1, str. 131-142.
  2. POLLAK, Senja, TRDIN, Nejc, VAVPETIČ, Anže, ERJAVEC, Tomaž. 2012. NLP web services for Slovene and English : morphosyntactic tagging, lemmatisation and definition extraction. Informatica, ISSN 0350-5596, vol. 36, no. 4, str. 441-449.
  3. ERJAVEC, Tomaž. Posodabljanje starejše slovenščine. 2013. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882, letn. 21, št. 4, str. 186-195.
  4. HMELJAK SANGAWA, Kristina, ERJAVEC, Tomaž. 2012. JaSlo : integration of a Japanese-Slovene bilingual dictionary with a corpus search system. Acta linguistica asiatica, ISSN 2232-3317, vol. 2, no. 3, str. 125-140.
  5. ERJAVEC, Tomaž. Korpusi in konkordančniki na strežniku nl.ijs.si. 2013. Slovenščina 2.0, ISSN 2335-2736, št. 1, str. 24-49.