Skladnja samostalniške zveze

Cilji in kompetence

V osnovi je to seminarski predmet, v okviru katerega študentje spoznavajo najrelevantnejša vprašanja skladnje samostalniške zveze.

Pridobljene kompetence:
• Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično relevantnih podatkov.
• Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v skladnjo.

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje sodobnih jezikoslovnih tem.

Temeljna literatura in viri

• Steven Abney. 1987. The English Noun Phrase and its sentential aspect. MIT disertacija.
• Guglielmo Cinque. 2006. On Dual Source of adjectives in Romance DP. Rokopis U. v Benetkah.
• Druga literatura vezana na konkretno vsebino predmeta/other literature based on the actual content of the course (članki iz jezikoslovnih znanstvenih revij / articles from scientific journals – Linguistic Inquiry, Natural Language and Linguistic Theory, Lingua, Language, Theoretical Linguistics, The Linguistic Review …).

Načini ocenjevanja

Domače naloge ter končni izpit ali seminarska naloga (50% / 50%).

Reference nosilca

Redni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Benetkah.

Bibliografija:

  1. Guglielmo Cinque. 2013. Typological Studies. Word Order and Relative Clauses, New York, ROUTLEDGE.
  2. Guglielmo Cinque. 2013. Cognition, Universal Grammar, and typological generalizations, in LINGUA, vol. 130, pp. 50-65.
  3. Iliana Krapova; Guglielmo Cinque. 2013. The Case for Genitive Case in Bulgarian, The Nominal Structure in Slavic and Beyond, Berlin, MOUTON DE GRUYTER, pp. 237-274
  4. Guglielmo Cinque. 2010. The Syntax of Adjectives. A Comparative Study, Cambridge,MA (USA), MIT Press.
  5. Guglielmo Cinque. 2010. The Cartography of Syntactic Structures in B.HEINE AND H.NARROG; EDS., Oxford Handbook of Linguistic Analysis, OXFORD, Oxford University Press, pp. 51-65.