Seminarska delavnica II

Cilji in kompetence

Pri tem predmetu se bodo izmenjevali tuji in domači gostje ter študentje, ki bodo v času seminarja predstavljali rezultate lastnega raziskovalnega dela. Seminar je tako namenjen ne le vadenju v predstavljanju in branjenju lastnega raziskovalnega dela temveč tudi spoznavanju raziskovalnega dela drugih študentov na programu. Študentje morajo kot pripravo na določeno temo predavanja prebrati vsakokrat predpisano literaturo, ki jo priporoči predavatelj.

Pridobljene kompetence:

  • Poznavanje osnov jezikoslovja.
  • Sposobnost predstavljanja lastnega raziskovalnega dela in ocenjevanja raziskovalnega dela drugih.
  • Izurjenost v predstavljanju svojega dela, pisanju povzetkov za konference, iskanju relevantnih tem iz znanstvenih del drugih.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

Vsebina

Ker gre za seminar, v okviru katerega bodo predstavljene različne jezikoslovne teme, ni v naprej predpisane vsebine. Predstavljalo se bo zanimive jezikoslovne teme, za razumevanje katerih je nujno poznavanje sodobne jezikoslovne literature.

Temeljna literatura in viri

Pri predmetu se bo prebiralo najsodobnejšo jezikoslovno literaturo, vezano na konkretno tematiko predavanja, ki jo bo svetoval predavatelj.

Načini ocenjevanja

Prisotnost na predavanjih.