Metodologija jezikoslovnega raziskovanja

Cilji in kompetence

Usposobiti študenta samostojno pridobivati jezikovne podatke od govorcev (za razliko od pridobivanja podatkov iz sekundarnih virov, knjig …) in analizirati tovrstne jezikovne podatke

Pridobljene kompetence:
• Sposobnost samostojnega terenskega dela v jezikoslovju.
• Sposobnost sodelovanja z informanti pri iskanju in analiziranju jezikoslovno zanimivih tem in problemov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v skladnjo in Uvod v glasoslovje po tem programu.

Vsebina

Predmet temelji na pridobivanju teoretično relevantnih jezikovnih podatkov od informanta, rojenega govorca jezika, ki ni znan nobenemu od študentov. Tako pridobljene podatke se nato analizira s teoretičnimi orodji, ki jih je študent osvojil pri osnovnih teoretičnojezikoslovnih predmetih. Študenti se individualno ali v majhnih skupinah srečujejo z informantom, s čimer se dopolnjuje snov, pridobljena v razredu.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnov terenskega dela v jezikoslovju.

Temeljna literatura in viri

Literatura se določi vsakič sproti glede na izbrani jezik.

Načini ocenjevanja

Domače naloge ter končni izpit ali seminarska naloga (50% / 50%)

Reference nosilca

Docent za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici (doc. dr. Rok Žaucer).
Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici (prof. dr. Artur Stepanov).

Bibliografija:

  1. ALMOAMMER, Alhanouf, SULLIVAN, Jessica, DONLAN, Chris, MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, O'DONNELL, Timothy, BARNER, David. Grammatical morphology as a source of early number word meanings. 2013. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 0027-8424, vol. 110, no. 46, str. 18448-18453.
  2. POHAR PERME, Maja, STARE, Janez, ŽAUCER, Rok, ŽAUCER, Matjaž. 2012. Comparison of the citation distribution and h-index between groups of different sizes. Journal of informetrics, ISSN 1751-1577, vol. 6, iss. 4, str. 712-720.
  3. ŽAUCER, Rok. 2013. A case for result-modifying prefixes. V: PODOBRYAEV, Alexander (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics : the Second MIT Meeting 2011, (Michigan Slavic Materials, vol. 58). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, str. 290-304.
  4. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. 2013. A note on sluicing and island repair. V: FRANKS, Steven (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics : the Third Indiana Meeting 2012, (Michigan Slavic Materials, vol. 59). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, str. 176-189.
  5. ŽAUCER, Rok. 2011. Some multiply prefixed 'verbs' as covert serial verb constructions. V: KOSTA, Peter (ur.), SCHÜRCKS, Lilia (ur.). Formalization of grammar in Slavic languages : contributions of the Eighth International Conference on Formal Description of Slavic Languages, FDSL VIII 2009, University of Potsdam, December 2-5, 2009, (Potsdam linguistic investigations, ISSN 1862-524X, vol. 6). Frankfurt am Main: P. Lang, str. 391-405.