Cilji in kompetence

Cilj je osnoven pregled jezikoslovne teorije na področju skladnje. Za študente s predhodno splošnojezikoslovno izobrazbo ta predmet služi za osvežitev znanja, drugače pa je predmet namenjen vzpostavljanju nujnega praga znanja.

Pridobljene kompetence:
• Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela na področju skladnje.
• Sposobnost iskanja teoretično relevantnih problemov in tem v skladnji.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen predmet, ki po nivoju ustreza Skladnji na UNG-jevem drugostopenjskem študiju jezikoslovja.

Vsebina

V okviru predmeta bodo študentje pridobili osnovna znanja s področja skladnje:
• Teorija sklona
• Navezovalna teorija
• Teorija skladenjskih premikov
• Skladnja samostalniške zveze
• K-premik
• Dvig kvantifikatorjev
• Medstavčna skladnja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
• Poznavanje osnov tvorbene slovnice, teorije sklona, navezovalne teorije.
• Razumevanje razlike v manifestaciji univerzalnih slovničnih načelih v konkretnem jeziku ali jezikovni skupini

Temeljna literatura in viri

• David Adger. 2003. Core Syntax. Oxford: Oxford University Press.
• Norbert Hornstein, Jairo Nunes in Kleanthes K. Grohmann. 2005. Understanding Minimalism. Cambridge: Cambridge University Press.
• Andrew Radford. 2004. Minimalist Syntax: Exploring the structure of English. Cambridge: Cambridge University Press.
• Mark Baltin in Chris Collins (ur.). 2003. The Handbook of Contemporary Syntactic Theory. Oxford: Blackwell.

Načini ocenjevanja

Domače naloge ter končni izpit ali seminarska naloga (50% / 50%).

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija:

  1. ALMOAMMER, Alhanouf, SULLIVAN, Jessica, DONLAN, Chris, MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, O'DONNELL, Timothy, BARNER, David. 2013. Grammatical morphology as a source of early number word meanings. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 0027-8424, vol. 110, no. 46, str. 18448-18453.
  2. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. 2013. A note on sluicing and island repair. V: FRANKS, Steven (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics : the Third Indiana Meeting 2012, (Michigan Slavic Materials, vol. 59). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, str. 176-189.
  3. MARUŠIČ, Franc, NEVINS, Andrew. 2010. Two types of neuter : closest-conjunct agreement in the presence of '5 and ups'. V: BROWNE, Wayles (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics, The Second Cornell Meeting 2009, (Michigan Slavic Materials, vol. 56). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, str. 301-317.
  4. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. 2010. Clitic doubling in a determinerless language with second position clitics. V: ZYBATOW, Gerhild (ur.). Formal studies in slavic linguistics : proceedings of Formal Description of Slavic Languages 7.5, (Linguistik international, ISSN 1436-6150, Bd. 25). Frankfurt am Main: P. Lang, str. 101-115.
  5. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. 2014. A definite article in the AP : evidence from colloquial Slovenian. V: SCHÜRCKS, Lilia (ur.). The nominal structure in Slavic and beyond, (Studies in generative grammar, ISSN 0167-4331, 116). Berlin: De Gruyter Mouton, str. 183-208.