Ekonomske in socialne transformacije v historični perspektivi

Cilji in kompetence

Analitične sposobnosti umeščanja konkretnega gospodarskega dogajanja v kompleks siceršnjih družbeno gospodarskih ozadij.
Sposobnost ekonomsko historične analize na podlagi ustreznih virov in baz podatkov.
Pisanje znanstvenih članov s področja ekonomske in socialne zgodovine.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Formalni pogoj za vključitev v delo je končan študij na dodiplomski stopnji in vpis na podiplomski študij.

Vsebina

Namen predmeta Ekonomske in socialne transformacije v historični perspektivi je predstaviti temeljne načine, kako se je spreminjalo gospodarstvo in družba oziroma ekonomske aktivnosti in posledično družbena organiziranost v dolgem zgodovinskem loku od tranzicije iz fevdalizma v kapitalizem ter do konca 20. stoletja. Osrednja tema je torej, kako so ljudje delali in živeli v preteklosti. S tem je omogočeno razumevanje gospodarsko zgodovinskega dogajanja in procesov v vzročno-posledični vpetosti gospodarstva v širše družbeno okolje skozi dolga časovna obdobja. V ospredju ciljev predmeta so temelje dolgoročne razvojne tendence v ekonomiji in posledično tudi v družbi, ki so imele za posledico preobrazbo gospodarske in socialne podobe in nastajanje modernega sveta.

Predvideni študijski rezultati

Širok obseg znanja, ki jim omogoča razumevanje gospodarsko zgodovinskega dogajanja in procesov v vzročno-posledični vpetosti gospodarstva v širše družbeno okolje skozi dolga časovna obdobja.

Razumevanje splošnih razvojnih tendenc in odstopanj na različnih stopnjah gospodarskega razvoja ter poteka prestrukturiranja dolgoročne gospodarske podobe.

Temeljna literatura in viri

D. S. Landes, The wealth and poverty of nation: why some are so rich and some so poor?. London, 1999.
D. S. Landes, The unbound Prometheus: Technological change and industrial development in Western Europe from 1750 to the Present, 1988.
N. Rosenberg in L.E.Birdzell, How the West grew rich: the economic transformation of the industrial world. New York, 1993.
N. North, Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University Press, 1990.
N. North, Understanding the process of economic change, Princeton University Press, 2005.
The Cambridge Economic history of Europe, Cambridge University Press, 2010.
R. Cameron – Larry Neal, A concise economic history of the world, Oxford University Press, 2002.
Berend, An Economic History of Nineteenth Century Europe, Cambridge University Press, 2012.
Berend, An Economic History of Twentieth Century Europe, Cambridge University Press, 2006.

Načini ocenjevanja

ustni izpit 50 % / referat 10 % / seminarska naloga 40 %

Reference nosilca

Reference nosilca:

Dr. Žarko Lazarević se ukvarja z gospodarsko zgodovino. S svojimi raziskavami vsebinsko posega na različna področja gospodarskega razvoja Slovenije. Tematika njegovega raziskovalnega dela sega od preučevanja razvoja kmetijstva, procesa industrializacije, razvoja finančnega sektorja, zadružništva, podjetništva, nacionalizma v ekonomiji/nacionalnega interesa, oglaševanja in blagovnih znamk ter vsebin upravljanja z zgodovino v Sloveniji. Temu se pridružuje tudi raziskovanje vpliva gospodarskih procesov na družbeno strukturo in v tem okviru zlasti dolgoročno strukturno spreminjanje gospodarsko-socialne podobe Slovenije. Kot znanstveni svetnik je zaposlen na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, na Univerzi v Novi Gorici, Fakulteti za humanistične študije, pa kot redni profesor predava gospodarsko zgodovino.

Recent publications:
Von der Besatzung zur Liquiderung - : das slowenische Bankwesen in den 1940er Jahren, in: Ralf Ahrens (ed.), Umbrüche und Kontinuitäten in der mitteleuropäischen Kreditwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, (Geld und Kapital, 2005/06, Stutgart, 2008, 47-62);
Kontinuitäten und Brüche: der lange Weg zu einer slowenischen Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Klaus Tenfelde, Sabine Rutar and Rolf Wörsdörfer (eds.), Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in Slowenien, (Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen, Nr. 41) (Essen, 2009, 51-69);
The replacement of economic elites in Slovenia after world war II., in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte (2010, Nr. 2, 147-162);
Slovenian Banks during the Great Depression, in: Economic and Financial Stability in SE Europe in a Historical and Comparative Perspective: Fourth Conference of Southeast Europe Monetary History Network (Beograd 2010, 1-16);
Cooperative models, practices, and meanings : tools for coping with personal and social risks. Megatrend rev., 2011, vol. 8, no. 2, pp. 233-258;
Education and economic development in Slovenia : some observations up to WWI. In: VODOPIVEC, Peter (ed.), GABRIČ, Aleš (ed.). The role of education and universities in modernization processes in Central and South-Eastern European counties [i. e. countries] in 19th and 20th century, (Zbirka Vpogledi, 3). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Avstrijski znanstveni institut; Wien: Zentrum für Soziale Innovation, 2011, pp. 103-114;
Backgrounds and concepts of economic sanctioning in Slovenia during the 20th century. In: KOSTER, Margo de (ed.). Justice in wartime and revolutions : Europe, 1795-1950 : Europe, 1795-1950. Bruxelles = Brussels = Brussel: Algemeen Rijkarchief: = Archives générales du Royume, 2012, pp. 239-256.
The concept of progress in the teaching of history : some observations from Slovenian textbooks. V: SHIBA, Nobuhiro (ed.), GABRIČ, Aleš (ed.), SUZUKI, Kenta (ed.), LAZAREVIĆ, Žarko (ed.). School history and textbooks: a comparative analysis of history textbooks in Japan and Slovenia, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2013, str. 205-217.