Prevod kot sredstvo transkulturne komunikacije

Cilji in kompetence

Študent/ka:
- spozna in razume specifiko literarnega prevoda,
- pridobi vpogled v osnovne teoretske poglede na literarni prevod,
- spozna in uporablja temeljne mehanizme, ki vplivajo na medkulturnost, internacionalnost in transkulturnost prevoda,
- zna analizirati prevedeno besedilo in v njem poiskati transnacionalne in medkulturne elemente,
- razume specifiko različnih oblik priredbe in to uporabiti pri lastni prevodoslovni refleksiji.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo morajo imeti študentje predznanje s področja literarnih ved
(sodobne literarne teorije, literarna zgodovina in poznavanje temeljnih del svetovne
književnosti).
Pogoj za pristop k izpitu je prisotnost in aktivno sodelovanje pri
kontaktnih urah ter opravljena seminarska naloga, ki obsega vsaj 30000
znakov s presledki.

Vsebina

• Prevod kot eno od temeljnih orodij internacionalizacije literature, ki je star vsaj toliko kot literatura sama.
• Prevod kot sredstvo medkulturne komunikacije in transacionalna kategorija.
• Zahtevni prevodi Svetega pisma kot zgodnja prevajalska refleksija (vprašanje zvestobe izvirniku ali bralcu, pravilnega prevoda, funkcijsko ustreznega prevoda).
• Različne oblike priredb (poenostavitev, ponovnih ubeseditev, modernizacij, harmonizacij, olepšanj, podomačitev, potujitev, lokalizacija).
• Prevod kot temeljno hermenevtično dejanje (Gadamer) – prevajanje je interpretiranje in poskus razumevanja drugega.
• Prevod kot temelj primerjalne (mladinske) književnosti.

Predvideni študijski rezultati

– spoznajo in razumejo prevod kot medkulturno, transnacionalno dimenzijo literature,
– spoznajo in razumejo različne teoretske poglede na prevajanje,
– spoznajo in razumejo različne tehnike priredb,
– razumejo in znajo uporabiti interpretacijo kot temeljno orodje prevajanja,
– spoznajo različne kritiške poglede na prevod in jih znajo uporabiti v praksi.

Temeljna literatura in viri

• Bassnet, S. (1997): Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford and Cambridge: Blackwell.
• Gadamer, H. G. (2001): Resnica in metoda. Ljubljana: LUD Literatura.
• Genette, G. (1997): Palimpsests: literature in the second degree. Lincoln – London: University of Nebraska Press.
• Kocijančič-Pokorn, N. (2003): Misliti prevod: izbrana besedila iz teorije prevajanja od Cicerona do Derridaja. Ljubljana: Študentska založba.
• Nikolajeva, M. (2005): Aesthetic Approches to Children’s Literature: An Introduction. Lanham – Toronto – Oxford: The Scarecrow Press.
• O’Sullivan, E. (2009): Comparative children’s literature / Emer O’Sullivan. – Digital print. – London – New York: Routledge.
• Shavit, Z. (1986): Poetics of Children’s Literature. Athens – London: Georgia University Press.
• Virk, T. (2007): Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
• Selection of scientific articles made by the lecturer.

Načini ocenjevanja

  • Pisni izpit (40 %), - dejavno sodelovanje v diskusiji (20 %), - predstavitev seminarske naloge (40%).

Reference nosilca

Barbara Pregelj je docentka na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Raziskuje predvsem različne vidike recepcije španske literature v slovenski književnosti, traduktološka vprašanja, mladinsko književnost in literarno interpretacijo, trenutno sodeluje v mednarodnem raziskovalnem projektu o priredbah Don Kihota za mladino.
Redno dejavno sodeluje na kongresih, simpozijih, okroglih mizah, predavanjih doma in v tujini, tudi sama je organizirala nekaj obiskov tujih avtorjev v Sloveniji ter literarnovednih simpozijev. Deluje tudi kot prevajalka.

PREGELJ, Barbara. La imagen de la literatura infantil y juvenil española a través de las traducciones eslovenas. In: RAMOS, Ana Margarida (ed.), MOCIÑO GONZÁLEZ, Isabel (ed.). Crítica e investigación en literatura infantil y juvenil. Vigo: ANILIJ; Braga: Universidade do Minho, 2011, pp. 37–55.
PREGELJ, Barbara. Recepcija slovenske literature med špansko govorečimi. In: ZUPAN SOSIČ, Alojzija (ed.). Sodobna slovenska književnost : (1980-2010), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 29). 1st edition. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, pp. 239–246. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp29/32_Pregelj.pdf.
PREGELJ, Barbara. Besedna goščava v stoletni hosti : medved Pu in Winny de Puh. In: OŽBOT, Martina (ed.), DOLINAR, Darko (ed.), SMOLEJ, Tone (ed.). Odprta okna : komparativistika in prevajalstvo : Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, pp. 183–195.
PREGELJ, Barbara. Federico Garcia Lorca v slovenskih prevodih : problem prevajanja asonance. In: PREGELJ, Barbara (ed.). Literatura v večkulturnem položaju in ustvarjalno delo Jolke Milič. Nova Gorica: Univerza, 2006, 2006, pp. 70–77.
PREGELJ, Barbara. Španske romance pri Stanku Vrazu. In: OŽBOT, Martina (ed.). Prevajanje besedil iz prve polovice 20. stoletja, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 31), (Obdobni pristop, 5). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: = The Association of Slovene Literary Translators, 2006, pp. 329–339.
PREGELJ, Barbara. Španska zlata doba v slovenskih prevodih. In: SMOLEJ, Tone (ed.). Prevajanje baročnih in klasicističnih besedil : 30. prevajalski zbornik : proceedings of the Association of Slovene Literary Translators, volume 30, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 30), (Obdobni pristop, 4). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: = The Association of Slovene Literary Translators, 2005, pp. 45–48.
PREGELJ, Barbara. V čem je teža(vnost) F. de Queveda?. in: SMOLEJ, Tone (ed.). Prevajanje baročnih in klasicističnih besedil : 30. prevajalski zbornik : proceedings of the Association of Slovene Literary Translators, volume 30, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 30), (Obdobni pristop, 4). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: = The Association of Slovene Literary Translators, 2005, pp. 75–78.