Teoretske presoje migracij

Cilji in kompetence

Seznaniti in usposobiti študente:
- za razpoznavanje meddisciplinarnih podobnosti in razlik, do katerih prihaja pri proučevanju migracij
-za razpoznavanje in uporabo kvalitativnih ali kvantitativnih metodoloških pristopov, ki so pogosti v migracijskih študijah
- za obravnavo in analiziranje konkretnih praktičnih primerov z vidika migracijskih procesov, politik ali teorij.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti pri predmetu Teoretske presoje migracij je redni obisk predavanj (75% navzočnost) in aktivna udeležba pri predavanjih – vključevanje v razprave, sprotno branje izpostavljene literature z ustnim nastopom (cca 15-20 min). Na koncu predavanj in seminarskega dela bodo študenti oddali tudi samostojno zaključno/izpitno nalogo (20 strani).
Predznanje, ki se pri predmetu Teoretske presoje migracij zahteva, je znanje s področja humanističnih in družboslovnih ved, s poudarkom na teorijah o družbi in kulturi v povezavi s sociološko, antropološko, zgodovinsko in kulturološko tematiko. Od študentov se pričakuje aktivno znanje angleškega jezika.

Vsebina

Študijski predmet izhaja iz migracij kot pojava človeške zgodovine. V nadaljevanju se osredotoča na prve začetke teorije migracij in zgodovino teorij migracij ter mesto migracij kot raziskovalnega problema v različnih znanstvenih disciplinah (sociologija, ekonomija, antropologija, kulturologija, demografija, politologija) v sinhronih in diahronih perspektivah. Posebna pozornost bo namenjena sodobnim migracijskim strategijam – umestitev situacije v EU in posameznih držav članic v globalno perspektivo.

Modul je razdeljen na tri tematske sklope:
1.Teorije migracij
Študenti bodo revidirali, sistematizirali ter poglobili svoje znanje o teorijah migracij v zgodovinski in več disciplinarni perspektivi, se seznanili z osnovnimi metodologijami raziskovanja in z t. i. metodološkim nacionalizmom, do katerega lahko pride pri migracijskih študijah.

2.Temeljni / izbrani teoretični koncepti
Študenti se bodo seznanili z osnovnimi pojmi migracijskih študij, s konceptualnimi dilemami in različnimi definicijami, ki so pomembne za razumevanje migracij: e/imigracija, remigracija, kultura, identiteta, etnična pripadnost, narod / narodnost, nacionalna identiteta, državljanstvo, naturalizacija, toleranca, stereotipi in predsodki.

3.Multikulturalizem in integracija
Študenti se bodo seznanili s t. i. teorijami in politikami asimilacije / integracije, ki se gibljajo od stališč o inherentni ne-asimilatornosti na eni strani, do stališč o nujnem vzajemnem in enakopravnem so- vplivanju in dialogu znotraj raznolikosti .

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo osvojili znanja, ki so zgoščeno prikazana med cilji in kompetencami, in se bodo izkazovala v aktivni udeležbi oziroma ustnem nastopu, pisnih refleksijah in izpitni nalogi.
Poznavanje in razumevanje:
- migracijskih teorij, politik, strategij in praks iz/priseljevanja v povezavi z implikacijo na konkretne primere v sinhroni in diahroni perspektivi
- obstoječih metodoloških pristopov v migracijskih študijah in metodološkega nacionalizma,
- osnovnih konceptov, kot so: identiteta, etnična pripadnost, narod / narodnost, nacionalna identiteta, državljanstvo, stereotipi.

Temeljna literatura in viri

Obvezna:

Lukšič Hacin, M. (2010). Migracije v teoretskem diskurzu. Migracije in slovenski prostor od antike do danes (ed. Peter Štih and Bojan Balkovec; Zbirka Zgodovinski časopis 39, 2010.
Wimmer, A., Glick-Schiller N. (2003). Methodological nationalism, the Social Sciences, and the Study of Migration: An Essay in Historical Epistemology, International Migration Review 37(3), pp. 576–610.
Brettell, C., Hollifield, J. (ed.) (2000). Migration Theory. Talking across Disciplines, New York.
Castles, S., Miller, J. M. (1998). The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World, Macmillan Press LTD.
Lukšič Hacin, M. (2009). Večkulturno državljanstvo in večetnični patriotizem? Za manj negotovosti: aktivno državljanstvo, zdrav življenjski slog, varovanje okolja. (ed. Slavko Gaber). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Lukšič-Hacin, M.(1995). Ko tujina postane dom : resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
Lukšič-Hacin, M. (1999). Multikulturalizem in migracije. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC.

Priporočena:

Jupp, J. (ed.) (2001). The Australian People, An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origins. Cambridge University Press. Pp
Lukšič Hacin, M. (2001). One-Dimensional Conception of National Identity versus Heterogeneity of Ethnic Identity among Emigrants. In: Lukšič Hacin M., Zgodbe in pričevanja, Založba ZRC, Ljubljana pp. 349–364.
Gordon, M. M. (1964): Assimilatin in American Life. Oxford University Press, pp. 1–18, pp. 84–159.
Lukšič Hacin, M. (2011). Teorije, politike in strategija sobivanja v raznolikosti. Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC.
Migration Integration Policy Index (2007); http://www.integrationindex.eu.


Načini ocenjevanja

  • zaključna naloga (20 strani) 60 % ocene, - obveznosti: aktivna udeležba, pisne refleksije ob koncu posameznega tematskega sklopa (ena stran / 500 besed) 40 % ocene.

Reference nosilca

Lukšič-Hacin, M.(1995). Ko tujina postane dom : resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. [COBISS.SI-ID 56006656]

Lukšič-Hacin, M. (1999). Multikulturalizem in migracije. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC. [COBISS.SI-ID 100490496]

Lukšič-Hacin, M. (2001). Zgodbe in pričevanja : Slovenci na Švedskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. [COBISS.SI-ID 110957568]

Lukšič- Hacin, M. (1999). Razseljevanje ljudi iz slovenskega etničnega prostora s poudarkom na življenju Slovencev na Švedskem. Teorija in praksa, 36, 1, pp. 19–41. [COBISS.SI-ID 20518405]

Lukšič- Hacin, M. (1999). Procesi resocializacije in etnična identiteta : primer Slovencev na Švedskem. Teorija in praksa, 36, no. 2, pp. 274–289. [COBISS.SI-ID 19129693]

Lukšič- Hacin, M. (2004). Konceptualne dileme v razpravah o multikulturalizmu in globalizaciji. Dve domovini, 19, pp. 107–120. [COBISS.SI-ID 22449965]

Lukšič Hacin, M. (2010). Migracije v teoretskem diskurzu. Migracije in slovenski prostor od antike do danes (ed. Peter Štih and Bojan Balkovec; Zbirka Zgodovinski časopis 39, 2010.

Lukšič Hacin, M. (2009). Večkulturno državljanstvo in večetnični patriotizem? Za manj negotovosti: aktivno državljanstvo, zdrav življenjski slog, varovanje okolja. (ed. Slavko Gaber). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Mesić, Milan (2002). Međunarodne migracije, tokovi i teorije. Zagreb : Zavod za sociologiju
Filozofskog fakulteta.

Mesić, Milan (2006). Multikulturalizam: društveni i teorijski izazovi. Zagreb: Školska knjiga.