Doktorska disertacija

Cilji in kompetence

Disertacija predstavlja izvirno znastveno delo, ki ga mora kandidat primerno predstaviti in dokazati, da predstavlja pomemben prispevek k razvoju znanja. Poleg tega je tudi dokaz o sposobnosti študenta za nadaljnje samostojne raziskave. Delo, predstavljeno v disertaciji, mora biti primerno za objavo v znanstveni reviji ali za pripravo patenta.

Študent ima poslan ali sprejet/objavljen en članek z rezultati svojega raziskovalnega dela v mednarodni reviji pred zagovorom doktorske disertacije.

Štejejo recenzirani članki v angleščini ali v enem od v enem izmed razširjenih tujih jezikov*, v revijah iz nabora ERIH, A&HCI, SSCI, SCOPUS, IBSS, IBZ, BL, MLA, CSA, HAABC, FRANCIS, LLBA ERA, WPSA, AP, RTA.

*Razširjeni tuji jeziki so poleg angleščine še španščina, francoščina, nemščina, ruščina, kitajščina in japonščina.

Študen pridobi znanja, kompetence in sposobnost planiranja, potrebne za izvedbo in prezentacije samostojnega raziskovalnega dela.
Doktorski študentje v času študija pridobijo ustrezne jezikovne kompetence in znastvene ter strokovne terminologije v angleškem jeziku, da lahko rezultate svojega raziskovalnega dela suvereno in samostojno predstavijo mednarodni strokovni javnosti v angleškem jeziku.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrjena tema in naslov disertacije ter imenovan mentor za izdelavo disertacije na senatu UNG.

Kot pogoj za pristop k zagovoru disertacije mora študent poleg veljavnih določil na študijskem programu izkazati oceno 8 ali več pri vseh predmetih, ki jih je opravil v okviru študijskega programa in so ocenjevani z obstoječo številsko ocenjevalno lestvico od 1 do 10.

Vsebina

Priprava disertacije pod mentorstvom mentorja, ki ga je imenoval senat UNG ob potrditvi teme, oddaja in zagovor disertacije
skladno s Pravili študija za podiplomske programe in formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije. Dostopni na spletni strani UNG:
Pravila študija

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
• Pomemben prispevek k razvoju znanja.
• Originalno in inovativno delo.
• Sposobnost študenta, da zna opravljati neodvisne raziskave brez vodenja
• Vsaj en poslan ali sprejet/objavljen članek v mednarodni reviji.
• Uspešen zagovor disertacije

Temeljna literatura in viri

Relevantna literatura s področja raziskav. /
Pravili študija za podiplomske programe in formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije, dostopni na spletni strani UNG: Pravila študija

Načini ocenjevanja

Ocenjuje se disertacija in zagovor disertacije skladno s Pravili študija za podiplomske programe in formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije. Dostopni na spletni strani UNG: Pravila študija

Reference nosilca

Mentor doktorskim študentom je lahko habilitiran visokošolski učitelj (docent, izredni ali redni profesor) ali raziskovalec z doktoratom, ki je raziskovalno in strokovno aktiven na področju, ki ga zajema tema disertacije.