Raziskovalni seminar II

Cilji in kompetence

Pri predmetu študent nadgrajuje naslednje kompetence:
• sposobnost branja strokovne literature in njena kritična obravnava,
• zmožnost predstavljanja raziskovalnih dosežkov,
• sposobnost komuniciranja v strokovni javnosti,
• sposobnost polemične diskusije pridobljenih rezultatov,
• sposobnost aktivne udeležbe v raziskovalni skupnosti.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uspešno zaključen Raziskovalni seminar I.

Vsebina

Študent dobi širši vpogled v raziskovalne aktivnosti:
Pisanje znanstvenih člankov in objava v mednarodnih znanstvenih revijah
Znanstvene revije in njihovo rangiranje
Znanstvene monografije
Znanstvene založbe
Raziskovalne baze
Raziskovalni projekti, temeljni in aplikativni
Prijave na domače in tuje raziskovalne projekte
Mednarodne konference
Referat na mednarodni konferenci
Plenarno predavanje
Raziskovalne skupine
Delo v raziskovalni skupini
Raziskovalni programi
Vrednotenje raziskovalnega dela
Citiranost
Druzbeno-ekonomski učinki raziskovalnega dela
Prenos raziskovalnih rezultatov v gospodarstvo
Uporabnost in aplikativnost raziskovalnih rezultatov.

Predvideni študijski rezultati

• Študent je sposoben predstaviti svoje raziskovalno delo (doktorsko dispozicijo) strokovni javnosti (študentom in akademskemu osebju), vključno s kritičnim ovrednotenjem dobljenih rezultatov, reševanjem morebitnih težav in s predlogom dela za naprej; upoštevajoč sodobne smernice in trende v znanosti, s katerimi se je seznanil v seminarju.

Temeljna literatura in viri

• Relevantna literatura s področja raziskovalnega dela.

• Howe, Stephen. Phrasebook for Writing Papers and Research in English. The Whole World Company, Cambridge, 4th edition, 2013.
• Turabian, L. Kate, A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations. University of Chicago Press, Chicago, 2018.
• Hewings M., Cambridge Academic English, CUP, Cambridge, 2012.
• Glasman-Deal H., Science Research Writing (For Non-Native Speakers of English). Imperial College Press, London, 2010.

Načini ocenjevanja

Ustna predstavitev raziskovalnega dela: • jasnost in jedrnatost predstavitve doktorske dispozicije: metoda, hipoteze, cilji, plan dela, • sposobnost ustrezne znanstvene diskusije in argumentacije pred strokovno publiko, • komunikacijske sposobnosti.

Reference nosilca

Doc. Dr. Aleš Vaupotič je predavatelj književnosti na Fakulteti za
humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Ukvarja se z raziskavami literarnega
realizma, teorijo novomedijske umetnosti ter s teorijo diskurza. Je tudi
videast in novomedijski umetnik. Izbor člankov:

VAUPOTIČ, Aleš. Teorija tehno-slike Viléma Flusserja. V: ZORMAN, Barbara
(ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop
= Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna
književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo
za primerjalno književnost, 2014, str. 151-163. [COBISS.SI-ID 55122274]

VAUPOTIČ, Aleš. The book and the World Wide Web. Primer. književ., jun.
2012, letn. 35, št. 1, str. 201-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 49282658]

VAUPOTIČ, Aleš. Realism revisited : Dicken's Hard Times as a narrativized
archive. V: MONTANDON, Alain (ur.). Fortunes et infortunes des genres
littéraires, (Caietele Echinox, vol. 16). Cluj-Napoca: Université
"Babeş-Bolyai", Le Centre de Recherches sur l'Imaginaire: University
Phantasma, The Center for Imagination Studies, 2009, str. 175-185.
[COBISS.SI-ID 2190075]

VAUPOTIČ, Aleš. Literarno-estetski doživljaj in novi mediji - prihodnost
literature?. Primer. književ., 2007, letn. 30, št. 1, str. 203-216.
[COBISS.SI-ID 34809186]