Raziskovalni seminar I

Cilji in kompetence

Pri predmetu študent razvija naslednje kompetence:
• sposobnost branja strokovne literature in njena kritična obravnava,
• zmožnost predstavljanja raziskovalnih dosežkov,
• sposobnost komuniciranja v strokovni javnosti,
• sposobnost polemične diskusije pridobljenih rezultatov,
• sposobnost aktivne udeležbe v raziskovalni skupnosti.

Študentom posredovati skupek kompetenc in znanj, ki jim bodo omogočila razumevanje in pisanje angleških znanstvenih besedil s področja humanistike ter uspešno komuniciranje v akademskem okolju.
Študenti bodo zmožni razumeti, povzemati in samostojno tvoriti znanstverna besedila, zmožni bodo aktivno sodelovati v strokovnih diskusijah in javno nastopati v angleškem jeziku.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Študent mora biti vpisan v prvi letnik študijskega programa Humanistika.

Vsebina

Struktura in organizacija akademskega pisanja:

• organizacija misli;
• razvoj in postavitev teze;
• zagovarjanje pozicije;
• izbor jezika glede na namen in občinstvo;
• narativno in deskriptivno pisanje;
• analitični in deduktivni/induktivni načini pisanja;
• ilustracija pomenov in argumentov s primeri;
• komparacija;
• izbor naslova in ključnih besed;
• povzetek, uvod in zaključek;
• konstrukcija odstavkov in njihova povezanost;
• viri in citiranje;
• plagiarizem.

Pisanje akademskih besedil:

• pisanje kot proces;
• strategije pisanja;
• relevantnost in razumljivost/jasnost pisanja;
• skiciranje, popravljanje, dopolnjevanje in urejanje besedil;
• revizija besedil;
• pisanje raziskovalnih projektov, poročil, sillabusov;
• pisanje člankov in esejev;
• pisanje doktorske disertacije.

• Obravnavanje zvrsti, značilnih za akademsko pisno sporočanje (znanstveni članek, poročilo, esej itd.);
• Branje in analiza avtentičnih znanstvenih besedil s podorčja humanistike (monografije, članki v znanstvenih revijah itd.);
• Obravnavanje jezikovnih funkcij, značilnih za formalno ustno komuniciranje;
• Vaje v uporabljanju funkcionalnih jezikovnih struktur, značilnih za znanstveno zvrst jezika;
• Vaje v koherentnem povzemanju pisnih in ustnih sporočil (rezimiranje in parafraziranje).

Študent na podlagi pridobljenega znanja predstavi opravljeno individualno raziskovalno delo v prvem letniku doktorskega študija. Pričakuje se ustrezna količina in izvirnost pridobljenih rezultatov.

Predstavitev služi pripravi na zagovor doktorskega dela, zato mora vsebovati podobne prvine; predstavitev raziskovalnega problema in pregled dosežkov s področja, predstavitev metode dela, predstavitev predvidenih rezultatov, smernice za nadaljnje delo.

Sledi diskusija o predstavljenem raziskovalnem delu z nosilcem seminarja in ostalimi študenti.

Predvideni študijski rezultati

Študent je sposoben uspešno predstaviti dosežke svojega raziskovalnega dela pred ostalimi študenti v seminarju, kar vključuje uspešno medsebojno komunikacijo in kritično znanstveno razpravo.

Študenti bodo znali tudi:
tvoriti besedila, značila za akademsko pisno sporočanje (znanstveni članek, poročilo, esej itd.); razumeti in kritično ovrednotiti avtentična znanstvena besedila s področja humanistike; uporabljati funkcionalne jezikovne strukture, značilne za znanstveno zvrst jezika; uporabljati jezikovne funkcije, značilne za formalno ustno komuniciranje; aktivno sodelovati v strokovnih diskusijah in javno nastopati v angleškem jeziku.

Temeljna literatura in viri

• Relevantna literature s področja raziskovalnega dela. / Relevant literature in the field.
• Writing Academic English, Fourth Edition; The Longman Academic Writing Series, Level 4.
• Writing Science: How to Write Papers That Get Cited and Proposals That Get Funded, Joshua Schimel, Oxford University Press, 2012.
• Swales, John M. and Christine B. Feak. 2004. Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills, 2nd ed. Ann Arbor: University of Michigan Press.
• Howe, Stephen. Phrasebook for Writing Papers and Research in English. The WholeWorld Company, Cambridge, 4th edition, 2013.
• Turabian, L. Kate, A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations. University of Chicago Press, Chicago, 2018.

• Hewings M., Cambridge Academic English, CUP, Cambridge, 2012.
• Glasman-Deal H., Science Research Writing (For Non-Native Speakers of English). Imperial College Press, London, 2010.

Načini ocenjevanja

Ustna predstavitev raziskovalnega dela: • kvaliteta ustne predstavitve (uvod, metodologija, rezultati, prihodnje delo), • sposobnost ustrezne znanstvene diskusije, • komunikacijske sposobnosti.

Reference nosilca

Doc. Dr. Aleš Vaupotič je predavatelj književnosti na Fakulteti za
humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Ukvarja se z raziskavami literarnega
realizma, teorijo novomedijske umetnosti ter s teorijo diskurza. Je tudi
videast in novomedijski umetnik. Izbor člankov:

VAUPOTIČ, Aleš. Teorija tehno-slike Viléma Flusserja. V: ZORMAN, Barbara
(ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop
= Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna
književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo
za primerjalno književnost, 2014, str. 151-163. [COBISS.SI-ID 55122274]

VAUPOTIČ, Aleš. The book and the World Wide Web. Primer. književ., jun.
2012, letn. 35, št. 1, str. 201-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 49282658]

VAUPOTIČ, Aleš. Realism revisited : Dicken's Hard Times as a narrativized
archive. V: MONTANDON, Alain (ur.). Fortunes et infortunes des genres
littéraires, (Caietele Echinox, vol. 16). Cluj-Napoca: Université
"Babeş-Bolyai", Le Centre de Recherches sur l'Imaginaire: University
Phantasma, The Center for Imagination Studies, 2009, str. 175-185.
[COBISS.SI-ID 2190075]

VAUPOTIČ, Aleš. Literarno-estetski doživljaj in novi mediji - prihodnost
literature?. Primer. književ., 2007, letn. 30, št. 1, str. 203-216.
[COBISS.SI-ID 34809186]