Sodobna astrofizika

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski doktorski študijski program Fizika

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da študenti spoznajo objekte in področja sodobnih astrofizikalnih raziskav: od nastanka, razvoja in končnih stanj zvezd do njihovega združevanja v večje sisteme, kot so galaksije in jate galaksij. Študenti bodo pridobili znanje na večih področjih sodobne astrofizike. Spoznali bodo nove in izboljšane standardne metode in principe astronomskih opazovanj ter napredek v teoretičnem modeliranju astrofizikalnih pojavov. Razvili bodo globje razumevanje različnih tipov astrofizikalnih objektov, ki so v središču sodobnih raziskav. S spoznavanjem odprtih vprašanj in sedanjih ter prihajajočih astrofizikalnih misij in projektov bodo dobili študenti vpogled v razvoj na različnih področjih astrofizikalnih raziskav, kar jim bo koristilo pri načrtovanju njihove bodoče znanstvene kariere.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Nastanek in razvoj zvezd in planetarnih sistemov, osnove astrobiologije
• Astrofizikalni tranzientni izvori in končna stanja zvezdnega razvoja; supernove,izbruhi sevanja gama, bele pritlikavke, pulzarji (magnetarji), črne luknje.
• Galaksije skozi kozmični čas; nastanek, razvoj, dinamika, jate galaksij.
• Sodobne astrofizikalne metode in instrumenti.
• Pregled najpomembnejših sodobnih astrofizikalnih misij in projektov.

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo pridobili znanje na več področjih sodobne astrofizike. Spoznali bodo nove in izboljšane standardne metode in principe astronomskih opazovanj ter napredek v teoretičnem modeliranju astrofizikalnih pojavov. Razvili bodo globlje razumevanje različnih tipov astrofizikalnih objektov, ki so v središču sodobnih raziskav. S spoznavanjem odprtih vprašanj in sedanjih ter prihajajočih astrofizikalnih misij in projektov bodo dobili študenti vpogled v razvoj na različnih področjih astrofizikalnih raziskav, kar jim bo koristilo pri načrtovanju njihove bodoče znanstvene kariere.

Temeljna literatura in viri

• R. Kippenhahn, A. Weigert: Stellar Structure and Evolution, Spinger Verlag, 1994.
• Philip J. Armitage: Astrophysics of Planet Formation, Cambridge University Press, 2013.
• I. Gilmour, M. A. Sephton: An Introduction to Astrobiology, Cambridge University Press, 2004.
• Maurice H. P. M. van Putten, Amir Levinson: Relativistic Astrophysics of the Transient Universe, Cambridge University Press, 2012.
• Malcolm S. Longair: Galaxy Formation, Springer, 2008.
• C.R. Kitchin: Astrophysical Techniques, Institute of Physics Publishing, 2005.
• Q George H. Rieke: Measuring the Universe, A Multiwavelength Perspective, Cambridge University Press, 2012.
• Pregledni članki sodobnih astrofizikalnih misijah in projektih (npr. Swift, Kepler, Gaia, LSST, JWST idr.)
(Review papers on contemporary astrophysical missions and projects, e.g. Swift, Kepler, Gaia, LSST, JWST etc.)

Načini ocenjevanja

Preverjanje znanja poteka v obliki i) ustnega Izpita (50%), ii) ustne predstavitve individualneprojektne naloge (30%) in iii) sodelovanja v diskusiji (20%).

Reference nosilca

Redna profesorica za področje astronomije na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija