*Teorija grup

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski doktorski študijski program Fizika

Cilji in kompetence

Razumevanje in sposobnost uporabe simetrij pri analizi in opisu fizikalnih sistemov ter klasifikaciji naravnih pojavov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Teorija diskretnih in zveznih grup, s posebnim poudarkom na aspekte, ki so pomembni za študij fizike: diskretne grupe, Liejeve grupe in Liejeve algebre.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Razumevanje in sposobnost uporabe simetrij pri analizi in opisu fizikalnih sistemov ter klasifikaciji naravnih pojavov.

Temeljna literatura in viri

  1. Hermann Weyl, Symmetry, Princeton University Press, 1983.
  2. Morton Hammermesh, Group Theory and its Application to Physical Problem, Dover Publications, 1989.
  3. Christoph Ludeling, Group Theory (for Physicists), http://cluster353.ddns.net/group/media/Lie/grouptheorynotes.pdf

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga. Ustni izpit. (70/30)

Reference nosilca

Izredna profesorica s področja matematike na Univerzi v Novi Gorici.

  1. CRISTEA, Irina Elena, MAHBOOB, Ahsan, KHAN, Noor Mohammad. A new type of fuzzy quasi-ideals of ordered semigroups. Journal of multiple-valued logic and soft computing, ISSN 1542-3980. [Print ed.], 2020, vol. 34, no. 3/4, str. 283-304. [COBISS.SI-ID 15243779]
  2. KANKARAS, Milica, CRISTEA, Irina Elena. Fuzzy reduced hypergroups. Mathematics, ISSN 2227-7390, 2020, vol. 8, iss. 2, str. 1-12, ilustr. https://www.mdpi.com/2227-7390/8/2/263, doi: 10.3390/math8020263. [COBISS.SI-ID 5566715]
  3. CRISTEA, Irina Elena, KOCIJAN, Juš, NOVAK, Michal. Introduction to dependence relations and their links to algebraic hyperstructures. Mathematics, ISSN 2227-7390, 2019, vol. 7, iss. 10, str. 1-14, ilustr. https://doi.org/10.3390/math7100885, doi: 10.3390/math7100885. [COBISS.SI-ID 5453307]
  4. HEIDARI, Dariush, CRISTEA, Irina Elena. Breakable semihypergroups. Symmetry, ISSN 2073-8994, 2019, vol. 11, iss. 1, str. 1-10, ilustr. https://www.mdpi.com/2073-8994/11/1/100, doi: 10.3390/sym11010100. [COBISS.SI-ID 5313787]
  5. JANČIĆ-RAŠOVIĆ, Sanja, CRISTEA, Irina Elena. Hypernear-rings with a defect of distributivity. Filomat, ISSN 0354-5180, 2018, vol. 32, no. 4, str. 1133-1149. http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat-content/2018/32-4/32-4-1-6235.pdf, doi: 10.2298/FIL1804133J. [COBISS.SI-ID 5175803]