Modifikacija površin z radikali

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski doktorski študijski program Fizika

Cilji in kompetence

Naučiti študente o sodobnih metodami za modifikacijo površin različnim materialov pri termodinamsko izrazito neravnovesnih pogojih. Študentje dobijo pregled nad različnimi neravnovesnimi plinskimi razelektritvami, ki omogočijo generiranje velike količine plazemskih radikalov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Predstavljene so metode za merjenje koncentracije plazemskih radikalov. Študentje dobijo pregled nad tehnikami za modifikacijo površin materialov z radikali: hidrofilizacijo (vključno s pojavom superhidrofilnosti), hidrofobizacijo, funkcionalizacijo z neravnovesnimi funkcionalnimi skupinami, selektrivno jedkanje in oksidacijo. Navedene tehnike se uporabljajo za obdelavo različnih, predvsem nanokompozitnih in biokompatibilnih materialov. Študentom je na voljo sodobno opremljen laboratorij, tako da imajo možnost eksperimentalnega preverjanja učinka radikalov na vzorcih, ki jih pripravijo sami.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje pridobijo osnovno znanje na hitro rastočem področju fizikalnih tehnik za sintezo sodobnih materialov.

Temeljna literatura in viri

    •M. A. Lieberman and A. J. Lichtenberg, Principles of plasma discharges and materila processing, Wiley Interscience (2005).
    •R. Hippler, S. Pfan, M. Schmidt and K. H. Schoenbach, Low temperature plasma physics, Fundamental aspects and application, Wiley – WCH (2001).
    •J. R. Roth, Industrial plasma engineering, Vol. 2, Applications to non-thermal plasma processing, Inst. Of Physics Publishing (2001).
    •A. Ricard, Reactive plasmas, SFV, Paris (1996).
    •A. Grill, Cold plasma in material fabrication, IEEE Press (1993).

Načini ocenjevanja

Individualne projektne naloge s področja funkcionalizacije materialov in seminarska naloga. Eksperimentalni del, kjer študent vzorce obdela z radikali in določi površinske spremembe in pripravi poročilo. Oceni se kakovost pripravljenega poročila in razumevanje tematike (50/50).

Reference nosilca

Redni profesor s področja ekotehnologije na Mardnarodni podiplomski šoli IJS.

Bibliografija