Raziskovalno delo III

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski doktorski študijski program Fizika

Cilji in kompetence

Študent opravi raziskovalno delo, ki ga bo peljalo do rezultatov za disertacijo. Študent pridobi specifična znanja in kompetence potrebne za izvedbo planiranega raziskovanega dela.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Individualno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom delovnega mentorja ali tutorja, ki študenta usmerja pri raziskovalnem delu in mu pomagata organizirati njegovo samostojno raziskovalno delo, je tema njegove disertacije. Vključeni so naslednji elementi:
• Pregled študentovih raziskav in predvidnih raziskovalnih ciljev za temo disertacije
• Izvedba planiranega raziskovalnega dela za tretji letnik
• Analiza raziskovalnih rezultatov v času tretjega leta študija.

Predvideni študijski rezultati

Študen pridobi sposobnost planiranja in izvedbe raziskovalnega dela na predvidenem raziskovalnem področju njegove disertacije.

Temeljna literatura in viri

Znastvena literatura iz področja raziskovalne teme.

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo

Reference nosilca

/