Raziskovalno delo I

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski doktorski študijski program Fizika

Cilji in kompetence

Študent opravi raziskovalno delo, ki ga bo peljalo do raziskovalne teme za disertacijo. Študent pridobi specifična znanja in kompetence potrebne za izvedbo planiranega raziskovanega dela.

Vsebina

Individualno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom delovnega mentorja ali tutorja, ki študenta usmerja pri raziskovalnem delu in mu pomagata organizirati njegovo samostojno raziskovalno delo, ki bo postalo tema njegove disertacije.
Vključeni so naslednji elementi:
• Pregled izbranega raziskovalnega področja.
• Umestitev študentovih raziskav v širši kontekst in določitev raziskovalnih ciljev.
• Izvedba planiranega raziskovalnega dela za prvi letnik.
• Analiza raziskovalnih rezultatov v času prvega leta študija.
• Kritični pregled planiranih raziskav za drugo študijsko leto, na podlagi rezultatov
dobljenih v prvem letu

Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi sposobnost planiranja in izvedbe raziskovalnega dela na predvidenem raziskovalnem področju njegove disertacije.

Temeljna literatura in viri

Znastvena literatura iz področja raziskovalne teme.

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo