Seminar

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski doktorski študijski program Fizika

Cilji in kompetence

 • samostojno pridobivanje in kritična ocena objavljenih podatkov
 • predstavitev raziskovalne tematike širši strokovni javnosti v ustni in pisni obliki

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Cilj predmeta je pripraviti študente na kompetentne predstavitve raziskovalnih tematik (tako iz lastnega raziskovalnega področja kot širše) splošni znanstveni javnosti, ter pridobiti širši vpogled v raziskovalne aktivnosti na širšem področju fizikalnih znanosti.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti osvojijo metode pridobivanja podatkov in kritične evalvacije objavljenih rezultatov. Osvojijo način jasnega in učinkovitega predstavljanja znanstvenih tematik.

Temeljna literatura in viri

 • Znanstvene publikacije iz relevantnih področij

  Načini ocenjevanja

  • Predstavitev seminarja (predavanje) 50
  • seminar v pisni obliki 50

  Reference nosilca

  Izredna profesorica s področja materialov na Univerzi v Novi Gorici.

  Bibliografija