Univerzitetni študijski program Slovenistika

Razpis za vpis v študijskem letu 2022/2023

Kraj izvajanja študija

Nova Gorica, Vipavska 13

Trajanje študija

3 leta

Vrsta in raven pridobljene izobrazbe

prva stopnja: univerzitetni študijski program
SOK: 7
Več informacij

Vpisni pogoji

 • opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 zaključen kateri koli štiriletni srednješolski program oziroma
 • opravljena poklicna matura po srednješolskem programu z istega strokovnega področja (Klasius-P-16 področje 02: Umetnost in humanistika; 03: Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost; 04: Poslovne in upravne vede, pravo) in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: zgodovina, sociologija, filozofija ali psihologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat opravil pri poklicni maturi.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 46 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih, in sicer iz področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 3. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 104 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih, in sicer iz področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.

Program se izvaja v slovenskem jeziku.

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni
Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije 25 5
Slovenci brez slovenskega državljanstva 2 0
Državljani držav nečlanic Evropske unije 4 0
Razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito 5 0
Vzporedni študij 2 0
Vpis v višji letnik * *

* število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati

 • z opravljeno splošno maturo ali zaključnim izpitom pred 1. 6. 1995 izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk) in
  • oceno pri predmetu slovenščina v 3. in 4. letniku srednje šole (10 % točk)
 • z opravljeno poklicno maturo izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri poklicni maturi (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk) in
  • uspeh pri maturitetnem predmetu (10% točk).

Prijava

NOVI vpisni pogoji (od 2023/2024)

V univerzitetni študijski program Slovenistika se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja predšolska vzgoja in ekonomski tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature: zgodovina, sociologija, filozofija ali psihologija. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravljal na poklicni maturi.

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.

Dodatne informacije

Fakulteta za humanistiko
T: 05 331 52 37
E: info.fh@ung.si