Univerzitetni študijski program Okolje

Razpis za vpis v študijskem letu 2022/2023

Kraj izvajanja študija

Vipava, Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8

Trajanje študija

3 leta

Vrsta in raven pridobljene izobrazbe

prva stopnja: univerzitetni študijski program
SOK: 7
Več informacij

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 zaključen kateri koli štiriletni srednješolski program oziroma
  • opravljena poklicna matura po srednješolskem programu z istega strokovnega področja (Klasius-P-16 področje 05: Naravoslovje, matematika in statistika; 07: Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 08: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo; 09: Zdravstvo in socialna varnost) in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat opravil pri poklicni maturi.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 48 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih, in sicer iz področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 3. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 108 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih, in sicer iz področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.

Program se izvaja v slovenskem jeziku.

Dvojna diploma na študijskem programu 1. stopnje Okolje

Kandidati, ki se želijo prijaviti na program dvojne diplome v sodelovanju z Univerzo v Bihaću, se morajo prijaviti na oba študijska programa in o tem obvestiti matično univerzo vsaj dva meseca pred začetkom študija (vsako leto do konca julija). Informacije o prijavi na program, ki ga izvaja Univerza v Bihaću, so dostopne na tem spletnem naslovu.

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni
Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije 40 10
Slovenci brez slovenskega državljanstva 2 0
Državljani držav nečlanic Evropske unije 6 0
Razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito 7 0
Vzporedni študij 2 0
Vpis v višji letnik * *

* število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi, zaključnem izpitu oz. poklicni maturi (60% točk) in
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).

Prijava

NOVI vpisni pogoji (od 2023/2024)

V univerzitetni študijski program Okolje se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo;

b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, elektrotehnik, farmacevtski tehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gozdarski tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik računalništva, veterinarski tehnik, zdravstvena nega, živilsko prehranski tehnik, strojni tehnik, tehnik optik ali tehnik mehatronike in izpit iz enega od predmetov splošne mature: biologija, kemija ali fizika. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravljal na poklicni maturi;

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.

Dodatne informacije

Fakulteta za znanosti o okolju
T: 05 909 97 00
E: info.fzo@ung.si