Univerzitetni študijski program Kulturna zgodovina

Razpis za vpis v študijskem letu 2022/2023

Kraj izvajanja študija

Nova Gorica, Vipavska 13

Trajanje študija

3 leta

Vrsta in raven pridobljene izobrazbe

prva stopnja: univerzitetni študijski program
SOK: 7
Več informacij

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 zaključen kateri koli štiriletni srednješolski program oziroma
 • opravljena poklicna matura po srednješolskem programu z istega strokovnega področja (Klasius-P-16 področje 02: Umetnost in humanistika; 03: Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost; 04: Poslovne in upravne vede, pravo) in izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina. Če je kandidat zgodovino opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz enega od maturitetnih predmetov: geografija, umetnostna zgodovina ali sociologija.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 48 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih prve stopnje iz področja, ki se po vsebini ujemajo z vsebinami izpitov na predlaganem študijskem programu.

Študij se izvaja v slovenskem jeziku.

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni
Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije 40 5
Slovenci brez slovenskega državljanstva 2 0
Državljani držav nečlanic Evropske unije 4 0
Razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito 5 0
Vzporedni študij 2 0
Vpis v višji letnik * *

* število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati

 • z opravljeno splošno maturo ali zaključnim izpitom pred 1. 6. 1995 izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk) in
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk)
 • z opravljeno poklicno maturo izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri poklicni maturi (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk),
  • uspeh pri maturitetnem predmetu 10% točk).

Prijava

NOVI vpisni pogoji (od 2023/2024)

V univerzitetni študijski program Kulturna zgodovina se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja predšolska vzgoja in ekonomski tehnik in izpit iz predmeta splošne mature zgodovina. Če je kandidat zgodovino opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz enega od predmetov splošne mature: geografija, umetnostna zgodovina ali sociologija. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravljal na poklicni maturi.

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.

Dodatne informacije

Fakulteta za humanistiko
T: 05 331 52 37
E: info.fh@ung.si